Sunday, December 26, 2010

Syiah

Aqidah Syiah

Diterjemahkan daripada buku Dirasat fi al-Firaq wa al-Aqaid al-Islamiah, Almarhum Dr Irfan Abdul Hamid Fattah.


1. Kajian-kajian lama yang dilakukan terhadap aqidah Syiah yang terkumpul di dalam buku-buku al-Firaq menuduh Syiah sebagai sebuah mazhab yang terkeluar daripada ijmak orang-orang Islam. Adalah menjadi satu kesilapan seandainya kita berpegang kepada buku-buku ini untuk menggambarkan aqidah Syiah tanpa memeriksa dan membuat pertimbangan dengan apa yang tertulis di dalam buku-buku Syiah sendiri. Hal ini demikian kerana apa yang tertulis di dalam buku-buku al-Firaq ialah pandangan seteru Syiah. Kaedah am berkata: Pandangan seteru tidak boleh dipegang (Jamal al-Din al-Qasimi, Tarikh al-Jahmiah wa al-Muktazilah).

Pandangan ini ada kalanya merupakan pandangan yang terlalu jauh daripada realiti dan ada kala orang-orang yang membuat tuduhan ini mempunyai kepentingan tertentu. Kaedah di sini pula mengatakan: Satu pendapat yang memenuhi keinginan para mujtahid tidak harus dijadikan pendapat (Jamal al-Din al-Qasimi, Tarikh al-Jahmiah wa al-Muktazilah).

Contoh yang paling nyata tentang tuduhan-tuduhan ini umpamanya al-Khiyat al-Muktazili (912M/300H) yang berkata: Dan ia serupa dengan kesalahan al-Rafidhah yang berpendapat dengan al-Tasybih dan baharunya ilmu Allah. Sesungguhnya Allah tidak berilmu kemudian berilmu. Dia memaksa hambanya menjadi kufur dan berdosa. Mereka berpendapat dengan kepulangan ke dunia sebelum tiba akhirat. Dan al-Quran telah diubah, ditambah dan dikurangkan. Kewajipan dan al-Sunnah pula telah diubah, diganti dan ditambah. Dan seluruh ummat telah murtad selepas kewafatan Nabi dan telah menjadi kufur selepas mereka beriman (al-Khiyat, Kitab al-Intisar).

Al-Malti (377H) berkata: Di dalam al-Rafidhah ada golongan yang mengamalkan homoseks. Mereka ialah orang-orang yang bodoh bodoh, peminum arak, menuduh orang-orang beriman berzina, penipu dan pendusta. Mereka adalah sampah dan tidak mempunyai syariat dan agama (al-Malti, al-Tanbih wa al-Rad ala Ahl al-Ahwa wa al-Bida’).

Al-Isfarayini (1178M/471H) pula berkata: Dan ketahuilah, semua firgah al-Imamiah bersepakat mengkufurkan para Sahabat, mendakwa al-Quran telah diubah, ditambah dan dikurangkan oleh para Sahabat. Mereka menyangka ada nas tentang Ali yang sepatutnya menjadi Imam tetapi telah disembunyikan oleh para Sahabat. Mereka juga menyangka bahawa tidak perlu berpegang kepada al-Quran dan sesuatu yang diriwayatkan tentang Nabi Muhammad. Mereka menyangka tidak harus berpegang kepada syariat yang dipegang oleh orang-orang Islam. Dan mereka menunggu seorang Imam yang dinamakan sebagai al-Mahdi yang akan mengajarkan mereka syariat (al-Isfarayini, al-Tabsir fi al-Din).

Pada ketika yang sama, saya melihat ulama-ulama Syiah sebagai contoh Ibnu Babawaeh al-Qummi (3381H) berkata: Kepercayaan kami di dalam tauhid ialah sesungguhnya Allah itu esa. Tidak ada yang menyerupainya. Dia bersifat Qadim. Telah, masih dan akan mendengar, melihat, bijaksana, hidup, berdiri dengan sendirinya, mulia, suci, mengetahui dan berkuasa. Dia tidak mempunyai jauhar, tidak juga berjisim dan berupa (al-Qummi, Aqaid al-Syiah al-Imamiah di dalam bab Kepercayaan Imamiah).

Seterusnya dia berkata lagi: Kepercayaan kami terhadap al-Quran pula, ia merupakan kalam Allah dan wahyunya yang diturunkan dan merupakan kitabNya. Di dalamnya tidak terdapat sedikit pun kebatilan. Al-Quran yang diturunkan kepada NabiNya pada pendapat kami ialah apa yang terkandung di celah dua kulitnya yang terdapat di dalam tangan orang-orang Islam dan tidak lebih daripada itu. Sesiapa yang mengatakan bahawa kami berkata al-Quran lebih daripada itu, sesungguhnya dia telah berdusta (al-Qummi, Aqaid al-Syiah al-Imamaiah. Di dalam bab Nuzul al-Quran. Lihat juga Muhammad Redha, Aqaid al-Imamiah).

2. Kebanyakan penulis tentang Syiah lupa untuk mendirikan sempadan yang jelas di antara Syiah al-Imamiah al-Ithna Asyariah yang menjadi majoriti puak Syiah dengan Syiah-syiah lain yang termasuk juga di dalamnya al-Ghulat (pelampau) sehingga kita melihat seorang intelek seperti Wellhausen berkata: al-Sabaiah ialah nama lama. Dan al-Rafidhah pula nama barunya. Tetapi kedua-duanya ialah satu. Demikianlah mereka mencampur-adukkan di antara al-Rafidhah, al-Imamiah, al-Zaidiyyah, al-Kisaniah dan al-Sabaiah. Mereka berkata: Dan ghulat mereka al-Imamiah al-Muntadhariah – al-Imamiah adalah satu kelompok daripada ghulat -. Mereka juga berkata: al-Kisaniah adalah pengikut al-Mukhtar bin Abu Abid. Bagi saya al-Kisaniah adalah satu golongan daripada al-Zaidiyyah. Mereka berkata lagi: Antara firqah-firqah al-Rafidhah ialah al-Zaidiyyah, al-Kisaniah dan al-Imamiah. Al-Rafidhah menurut mereka merupakan salah satu firqah al-Zaidiyyah dan al-Kisaniah (Lihat Taj al-Arus - al-Samaani, al-Ansab - Ibnu Hazem, al-Fisal - al-Baghdadi, al-Farqu bain al-Firaq – al-Isfarayini, al-Tabsir fi al-Din –al-Asyaari, Maqalat Islamiyyin – Ibnu Khaldun, al-Muqaddimah – al-Razi, Iktiqadat Firaq al-Muslimin dan Wellhausen, Die religios-politischen opposition spartein im atten Islam).

Sebab-sebab utama berlakunya kecelaruan yang menyebabkan kesamaran yang bahaya ini ialah kerana mereka gagal membezakan di antara Syiah sebagai sebuah pergerakan politik dengan Syiah sebagai sebuah mazhab pemikiran dan agama. Syiah bermula dengan hala-tuju politik yang melingkungi sekitar hak Ali sebagai khalifah (Bernard Lewis, Islam and History: Ideas, Men and Events in The Middle East dan Wellhausen, Die religios-politischen opposition spartein im atten Islam).

Kemudian ia terbabas lalu menjadi satu parti politik pembangkang bagi penduduk Iraq ke atas kerajaan Syam. Seterusnya, ia berkembang lalu menjadi sebuah mazhab agama pula. Walaupun demikian, unsur politik di dalamnya kekal untuk menentukan seseorang itu Syiah ataupun bukan. Untuk menggambarkan keadaan ini, bolehlah kita melihat kepada kata-kata al-Mufid: Sesiapa yang mengaku dan percaya bahawa Saidina Alilah yang paling berhak menjadi Imam, dia berhak memikul nama Syiah sepertimana yang telah kami terangkan sekalipun dia mencampur-adukkan ke dalam kepercayaannya apa yang dinafikan oleh Syiah sendiri (al-Mufid, Awail al-Maqalat).

Demikianlah manusia menjadi Syiah hanya kerana kata-kata mereka tentang kelebihan Saidina Ali. Ibnu al-Murtadha pula menerangkan: Abu Hudzail dahulu merupakan seorang Syiah bagi Banu Hasyim. Dan Abu Hudzail telah memuliakan Ali daripada Othman. Syiah pada masa dahulu memuliakan Ali daripada Othman (Ibnu al-Murtadha, Kitab Tabaqat al-Muktazilah).

Mereka juga boleh menjadi Syiah walaupun mereka pada masa yang sama menjunjung aqidah lain yang pelik dan terkeluar dari landasan aqidah Syiah. Untuk lebih jelas, cuba perhatikan pula kata-kata al-Mufid: Hisyam bin al-Hakam adalah seorang Syiah walaupun dia menyalahi Syiah di dalam Nama-nama Allah dan makna-makna sifat Allah (al-Mufid, Awail al-Maqalat).

Demikianlah kalau kita lihat melekatnya pendapat-pendapat yang merupakan pendirian individu ke atas permukaan Syiah. Hisyam bin al-Hakam umpamanya dituduh dengan al-Tasybih (menyerupakan Allah dengan makhluk) lalu jadilah al-Tasybih sebahagian daripada aqidah Syiah pula. Al-Syahrustani berkata tentang mereka: Asal al-Tasybih ialah daripada Syiah (al-Syahrustani, al-Milal wa al-Nihal).

Al-Khiyat berkata: al-Rafidhah berkata bahawa Allah mempunyai bentuk, gambaran dan batasan, bergerak dan diam, merendah dan menjauh, menjadi ringan dan berat (al-Khiyat, al-Intisar).

Pada masa yang sama Syiah Ithna Asyariah dan al-Zaidiyyah mengikut al-Muktazilah dari segi sifat ketuhanan dan mengatakan Allah tidak mempunyai jisim dan bentuk. Ibnu Babawaeh al-Qummi berkata: Sesiapa yang berpendapat dengan al-Tasybih maka dia telah menjadi syirik. Sesiapa yang mengatakan sesuatu yang Imamiah tidak berkata demikian, dia telah menjadi pendusta (Ibnu Babawaeh al-Qummi, Aqaid al-Syiah al-Imamiah).

Syeikh al-Mufid pula berkata: Aku berkata bahawa Allah Azzawajalla itu esa dan azali. Allah tidak menyerupai sesuatu dan tidak layak pula sesuatu menyerupainya (al-Mufid, Awail al-Maqalat).

3. Kebanyakan penulis, pengkaji dan pengkritik Syiah juga gagal mantara istilah Syiah sendiri. Hal ini demikian kerana perkataan Syiah apabila diletakkan begitu sahaja tanpa ada penetapan ataupun sempadan bermaksud Syiah Imamiah Ithna Asyariah. Realiti ini sudah pun dikatakan oleh ramai penulis seperti Kasyif al-Ghita (Kasyif al-Ghita, Asl al-Syiah wa Usuluha), Asif Faidhi (Asif Faidhi, rencana yang bertajuk Shia’s Legal Theory di dalam majalah Law in The Middle East), Rudolf Strothmann (Encyclopaedia of Islam di dalam tajuk Syiah) dan lain-lain.

Maka muncullah pandangan yang agak keterlaluan ke atas Syiah serta gambaran yang bertentangan dengan realiti. Hal ini dapat kita perhatikan dengan jelas di dalam karya-karya Goldziher, Nebridge, Friedlander, Ahmad Amin dan penulis-penulis lain tentang Syiah.

Goldziher berkata: Syiah atau lebih tepat ialah satu kawasan yang menumbuhkan kuman-kuman pelemah fikiran yang merungkaikan teori ketuhanan di dalam Islam (Ignaz Goldziher, al-Aqidah wa al-Syariah).

Di dalam al-Muqaddimah buku al-Intisar, Nebridge berkata: Syiahlah yang menjadi punca bercampurnya unsur animisme di dalam Islam. Kebanyakan pendapatnya adalah bertepatan dengan pandangan animisme. Contohnya al-Tajsim adalah saduran daripada animisme. Kemudian adalah jelas mereka mencampurkan pendapat al-Rafidhah dan al-Zindiq (Nebridge, Muqaddimah buku al-Intisar).

Friedlander pula berkata: Keluarga Nabi yang meminta hak mereka di dalam khilafah kerana berpendapat merekalah pengasas Islam, merekalah sebenarnya alat untuk menghancurkan apa yang telah dibina pada sepanjang hayatnya (Friedlander, The Heterodoxies of The Shites).

Di dalam Fajar Islam, Ahmad Amin berkata: Sebenarnya Syiah adalah medan yang paling sesuai untuk sesiapa yang ingin menghancurkan Islam kerana permusuhan dan kedengkian. Dan juga sesuai bagi sesiapa yang ingin memasukkan pandangan datuk nenekmereka daripada Yahudi, Nasrani, Zoroaster dan Hindu. Begitu juga dengan orang-orang yang ingin membebaskan Tanah airnya. Mereka menjadikan cinta kepada Ahli Bait sebagai syiar yang diletakkan di belakang mereka dan hawa nafsu mereka (Ahmad amin, Fajr al-Islam).

Ada satu perkara penting yang perlu diberi perhatian ketika mengkaji sejarah aqidah Islam secara amnya dan Syiah khususnya. Syiah seperti juga firqah-firqah lain yang berkembang di dalam Islam. Ada kalanya dipengaruhi oleh unsur Parsi, Kristian dan Yahudi. Tetapi pengaruh ini tidak pernah terhad kepada penerimaan semata-mata. Pengaruh ini ada kalanya terjadi di dalam perkara-perkara yang positif yang boleh dijadikan contoh seperti kata Otto Bertzal: Seandainya kita melihat kepada beberapa perkara, kita dapat membuat satu gambaran bahawa aqidah Islam bukan hanya sekadar masuk ke dalam unsur-unsur luaran ini, bahkan ia semakin menjauh secara beransur daripada pemikiran Kristian, Manichean dan Gnosisme serta setiap apa yang bersangkutan dengan pendapat-pendapat di dalam bidang falsafah (Otto Bertzal, rencana di dalam majalah berbahasa Jerman - Islam yang diterjemahkan oleh Abdul Hadi Abu Redah yang diletakkan di akhir buku Mazhab al-Zarrah ‘ind al-Muslimin).

Mazhab Syiah berkembang secara beransur-ansur lalu muncullah beberapa pemikiran yang bercanggah dengan roh Islam. Namun begitu, amat malang kerana para penulis dan pengkaji gagal memahami pula zaman penapisan yang dilalui oleh Syiah. Pendapat-pendapat ini kekal di dalam buku-buku tentang Syiah terutamanya pendapat-pendapat yang melampau seperti ketuhanan Imam, penjelmaan dan penjelmaan semula yang berlegar di sekitar pendapat puak pelampau lalu diletakkan di bawah istilah Syiah.

Monday, October 18, 2010

Keperluan Pendidikan Seks

Ada beberapa persoalan bersipongang di benakku. Ingin aku coretkan tetapi terasa tangan ini semakin tumpul. Kesibukan kerja dan ketakutan sekiranya hilang kerja kalau aku terus menulis membungkam hasrat aku untuk terus menulis. Hidup di dalam negara yang bebas merdeka ini haruslah berhati-hati. Sebabnya mudah sahaja, kau zahirkan sahaja apa yang terbuku di benakmu, kau akan dihukum. Aliran peguasa akan mudah sahaja mengkeriok musuh-musuhnya seperti mana Makmun dan Muktasim mengkeriokkan ajaran Muktazilah suatu ketika ddahulu.

Ini bukanlah overgeneralisasi aku terhadap tindakanku yang kadang-kadang pongah tidak sabar melihat sesuatu di luar duga dan kemahuan diriku. Aku pernah dibisikkan oleh kawan-kawan supaya menutup blog ini dan aku pernah menutupnya pun. Tetapi desakan dalam bagaikan larva gunung berapi terus mendesak. Kadang-kadang bagai larva mendesak dengan keras. Kadang-kadang desakan itu mendesak dengan lembut bagai bayu. Adakalanya desakan itu aku rasa bagaikan titisan air yang kecil di anak-anak sungai di puncak bukit lalu menerjah di jurang menjadi air terjun.

Setelah keadaan menjadi selesa dengan aku beransur meninggalkan ketagihan kepada Facebook, aku meluangkan masa untuk menelaah kembali buku-buku yang menghalang pandangan ke penjuru dinding rumahku. Buku yang aku angkut apabila aku pindah ke mana-mana pun. Ada beberapa buah buku sudah aku habiskan. Yang terakhir adalah buku Tiga Esei Tentang Teori Seksual karya Sigmund Freud. Setelah membaca buku tersebut aku semakin sedar bahawa pendidikan seks ini sebenarnya tidak perlu. Pendapatnya sama seperti pendapat sarjana Islam yang lain iaitu seks adalah naluri, bukan pengetahuan.

Naluri ialah sesuatu yang lahir bersama-sama manusia. Naluri tidak perlu diajar. Naluri seks sama dengan naluri makan dan naluri minum. Manusia makan untuk memenuhi kehendak nalurinya. Ketika masih kecil, bayi akan menangis kerana merasa lapar. Begitu juga naluri seks. Naluri seks perlu untuk menenangkan perasaan. Menurut Sigmund Freud, naluri seks wujud pada manusia sejak azali lagi. Sejak dia dilahirkan. Cuma cara mereka mendapat ketenangan secara seksual adalah berbeza. Bayi mungkin mendapat ketenangan seksual dengan menghisap puting susu ibunya, menghisap ibu jari tangannya, mendapat kenikmatan ketika diurut dan dibelai, ketika proses membasuh selepas membuang air dan dengan cara goncangan atau ayunan buaian. Perlakuan ini berterusan tetapi dengan cara berbeza.

Ketika meningkat usia memasuki fasa kedua iaitu ketika berumur tujuh hingga 12 tahun, perlakuan-perlakuan ini terus dilakukan. Ketika inilah berlaku penyelewengan seksual di mana kanak-kanak mencari ketenangan seksual dengan cara tersendiri. Memang kalau aku hendak sebutkan di sini agak lucahlah. Kepada sesiapa yang hendak membaca buku ini, bolehlah merujuk di Google Books dengan menaip Three Essays on the Theory of Sexuality atau mendapatkannya di kedai-kedai buku berhampiran. Buku ini amat penting untuk kita memahami tingkah laku seksual manusia. Sekiranya kita dapat memahami tingkah laku ini, barangkali kita dapat menghindari daripada berlakunya penyelewengan tingkah laku seksual di kalangan kanak-kanak.

Penyelewengan tingkah laku seksual adalah desakan naluri untuk mencapai ketenangan seksual. Pada peringkat remaja, remaja menjadikan anggota erotik di badannya untuk mencapai ketenangan seksual. Di antara tingkah laku seksual di kalangan remaja ialah dengan menghisap rokok, menggigit daun, kayu atau sesuatu di mulutnya, mengunyah chewing gum. Dan tingkah laku ini semakin hebat sekiranya kanak-kanak itu mendapat tekanan ketika menghadapi peperiksaan atau menghadapi tekanan daripada guru-guru di sekolah. Kanak-kanak ini akan mencari ketenangan seksual dengan menekan atau menggosok anggota erotik di badan mereka supaya terhasil ketenangan atau disebut oleh Sigmund Freud sebagai kelazatan seksual.

Sigmund Freud juga menyebutkan bahawa tingkah laku seksual kanak-kanak lelaki berbeza dengan tingkah laku seksual kanak-kanak perempuan. Kanak-kanak lelaki mempunyai banyak cara untuk mencapai ketenangan seksual. bagi kanak-kanak perempuan, mekanisme untuk mencapai ketenangan seksual amatlah terhad. Justeru, sekiranya mereka berpeluang, mereka akan menggunakan peluang itu sehabis mungkin. Misalnya ketika bertemu bayi, mereka akan mencium bayi itu dan memeluknya. Sebaliknya kanak-kanak lelaki tidak suku mendukung bayi serta mencium bayi tersebut. Justeru, murid perempuan lebih banyak dilanda histeria terutama ketika hampir peperiksaan kerana tekanan mereka tidak dapat dikurangkan seperti mana kanak-kanak lelaki.

Perkara ini bukanlah dikatakan oleh Sigmund Freud sahaja. Perkara ini pernah disebut oleh Timbalan Rektor Universiti al-Azhar di dalam Multaqa Guru Pendidikan Islam di PICC suatu ketika dahulu. Itu pun kalau hadirin masih ingat dan mengerti ucapan beliau. Menurut beliau, objektif pendidikan Islam adalah untuk mengawal tiga naluri manusia iaitu naluri suka kehidupan bencai kematian (hub al-baqa wa karahiyat al-mawt), naluri untuk memiliki (hub al-tamalluk) dan naluri keibubapaan (al-ubuwwat wa al-umumat). Naluri ini memang terdapat di dalam diri manusia dan pendidikan Islam haruslah mendidik manusia mengawal naluri ini dan melampiaskannya dengan cara yang betul. Naluri keibubapaan ini memang sudah wujud di kalangan manusia. Dan pendidikan Islam haruslah menekankan bagaimana perhubungan itu harus terjadi. Perzinaan itu adalah haram dan cara membolehkannya adalah melalui perkahwinan. Begitu juga dengan naluri ingin memiliki. Untuk memiliki sesuatu mestilah dengan cara yang halal, dengan bermuamalat secara secara halal, bukan dengan cara menipu, merompak dan merasuah atau memaksa suami meluluskan peruntukan untuk projek peribadi. Manakala naluri hub al-baqa pula mendorong manusia berlumba-lumba untuk terus hidup, mendapatkan pakaian, makanan dan tempat tinggal. Untuk memenuhi tuntutan ini, perlu juga dilakukan secara berakhlak. Jangan berebut tempat tinggal dan makanan sehingga mencabut nyawa orang lain.

Pendidikan seks yang ingin diajarkan bukanlah dengan mengajar melakukan seks dengan tidak melahirkan anak dengan memakai kondom yang pelbagai perisa yang terdapat di kedai-kedai serbanika 24 jam, tetapi dengan mengajar membendung nafsu dan naluri agar tidak merosakkan sistem ekologi manusia. Pendidikan seks di dalam pendidikan Islam haruslah juga menerangkan maqasid syariah Islam iaitu memelihara akal, harta, nyawa dan keturunan. Membendung nafsu amat penting. Bukan orang Islam sahaja yang berpendapat demikian, bahkan menurut pakar pembangunan sumber manusia seperti Rob Yeung juga berpendapat bahawa manusia yang berjaya adalah manusia yang dapat mengawal emosinya. Manusia yang tidak dapat mengawal nafsu marah, nafsu serakah, nafsu ego sombong dan bongkak adalah manusia-manusia yang gagal sejak di muka bumi lagi. Begitu juga pendapat Louis Janda di dalam bukunya Career Tests untuk menilai tahap penguasaan individu terhadap diri sendiri supaya berjaya di dunia ini.

Sekiranya dihubungkaitkan dengan ibadat yang difardukan kepada manusia, nescaya kita akan dapat melihat bagaimana Allah SWT telah memfardukan ibadat tujuannya agar manusia dapat membendung nafsu. Puasa misalnya adalah mekanisme membendung nafsu di bawah perut seperti mana yang disebut oleh Rasulullah: Wahai orang muda. Sesiapa yang sudah mampu berkahwin, berkahwinlah. Sekiranya tidak mampu, hendaklah dia berpuasa kerana puasa itu adalah wija. Wija' bermaksud penghalang yang kuat, pembunuh. Begitu juga dengan solat di mana Allah Taala menyebutkan bahawa: Sesungguhnya solat itu dapat menghalang al-Fahsya dan al-Mungkar. Beberapa buku tafsir menyebutkan bahawa al-Fahsya adalah perlakuan seksual, zina dan juga perlakuan seks songsang termasuklah liwat. Justeru, pendidikan seks haruslah disepadukan dengan pendidikan Islam yang menekankan maqasid syariah Islam iaitu memelihara akal, keturunan, nyawa dan harta. Pengajaran pendidikan Islam bukan hanya setakat pengetahuan tetapi lebih kepada amalan yang dapat mengekang perlakuan. Amalan ini misalnya memberi markah atau merit kepada murid yang solat, murid yang berpuasa sunat dan pada Isnin dan Khamis, menutup aurat di dalam dan di luar sekolah serta amalan-amalan lain yang boleh mengekang nafsu perut dan di bawah perut. Ini bukanlah satu tugas yang mudah kerana ramai lagi yang kencing berdiri. Hasilnya ....lu fikirlah sendiri.

Sebarang komen dan pendapat anda terhadap tulisan ini adalah dialu-alukan.

Monday, August 16, 2010

Melindungi Diri

Sudah beberapa kali aku dipanggil untuk melihat murid-murid histeria. Biasanya aku hanya menelefon Ustaz Akram di Sarawak sambil membuka loud speaker telefon aku. Tetapi semalam, apabila ada kejadian histeria, bateri telefon aku pula weak dan mampus terus. Sebenarnya aku memang tidak tahu-menahu hal histeria dan masuk hantu ini. Akhirnya aku fikir tak boleh jadi. Kena cari jugalah bekalan sedikit. Aku tulis semula dan susun semula doa-doa yang aku belajar. Aku poskan di sini supaya senang kalau ada sesiapa histeria lepas ini aku membuka blog ini untuk aku bacakan semula doa-doa ini.

Perhatian: Doa-doa ini bukan untuk orang lain. Doa ini untuk aku sahaja. Sekiranya dengan membaca doa ini, hantu itu tidak mahu lari tetapi anda yang bertukar menjadi hantu, aku tidak bertanggungjawab.

(1) الفاتحة :
(بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين . إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين))
(2) أربع آيات من أول البقرة :
(ألم ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون)
(3) والآيات :
(وإلهكم إله واحد لإإله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون) (724)
(4) آية الكرسي وآيتان بعدها:
( الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقي لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات إلي النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلي الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون)
(5) خواتيم البقرة :
(لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا مافي أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل أمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولاتحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا علي القوم الكافرين )
(7) ومن سورة آل عمران :
( شهد الله انه لاإله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام)
(8) ومن سورة الأعراف :
(إن ربكم الله الذى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى علي العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين .أدعو ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين)
(9) آخر سورة المؤمنون :
( أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالي الله الملك الحق لا إله إلآ هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين)
(10) العشر آيات الآولي من سورة الصافات
( والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلي ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب)
(11) أول سورة غافر:
(حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير )
(12) من سورة الرحمن :
( يا معشر الجن والأنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران)
(13) آخر سورة الحشر :
( لو أنزلنا هذا القرآن علي جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهمين العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسني يسبح له مافي السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم )
(14) ثلاث من أول سورة الجن :
(قل أوحي إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا أنا سمعنا قرآنا عجبا يهدى إلي الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وانه تعالي جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا)
(15) الإخلاص والمعوذتان :
( قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ) ( ثلاث مرات)
(قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد) (ثلاث مرات)
(قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس) (قرأ ثلاث مرات)
ثانيا : التحصينات النبوية:
• أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
• أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه
• بسم الله توكلت علي الله لاحول ولاقوة إلإ بالله
• أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة
• أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
• أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شرفتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار الطارق يطرق بخير يارحمن
• أعوذ بكلمات الله التامات من غضبة وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يضرون
• اللهم أني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامات من شر ما أنت آخذ بناصيته اللهم أنت تكشف ألما ثم والمغرم اللهم إنه لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك سبحانك وبحمدك
• أعوذ بوجه الله العظيم الذي لاشيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولافاجر وبأسماء الله الحسني كلها ما علمت منها ومالم اعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر كل ذي شر لا أطبق شره ومن شر كل ذي شر أنت خذ بناصيته إن ربي علي صراط مستقيم
• اللهم أنت ربي لا إله أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن ولاحول ولاقوة إلا بالله أعلم أن الله علي كل شئ قدير وان الله قد أحاط بكل شئ علما أحصي كل شئ عدا اللهم أني أعوذ بك من شر نفسي وشر شيطان وشركه ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي علي صراط مستقيم
• تحصنت بالله الذي لاإله إلا هو إلهي وإله كل شئ واعتصمت بربي ورب كل شيء وتوكلت علي الحي الذي لا يموت واستدفعت الشر بلا حول ولاقوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الرب من العباد حسبي الخالق من المخلوق حسبي الرازق من المرزوق حسبي الله هو حسبي حسبي الذي بيده ملكوت كل شئ هو يجير ولإيجار عليه حسبي الله لاإله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
• بسم الله الذى ليس منه شىء ممتنع وبعزة الله التي لاترام ولاتضام وبسلطان الله المنبع نحتجب وبأسمائه الحسنى كلها عائذ من الأبالسة ومن شر شياطين الأنس والجن ومن شر كل معلن أو مسر ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويكمن بالليل ويخرج بالنهار ومن شر إبليس وجنوده ومن شر كل دابه أنت آخذ بناصيتها إن ربي علي صراط مستقيم أعوذ بالله بما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفي شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يبغي
• لاإله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو علي كل شئ قدير
• لاإله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيى ويميت وهو علي كل شئ قدير
• أمنت بالله العلي العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لاانفصام لها والله سميع عليم حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله منتهى
• اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شئ ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترب علي نفسى سوءا أو أجره إلي مسلم
• بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئ في الأرض ولافي السماء وهو السميع العليم

Sunday, August 15, 2010

Facebook dan Yahudi

Sudah lama aku mendiamkan diri mendengar komen-komen berkaitan Facebook dan Yahudi. Dan aku membiarkan komen-komen itu menjadi seperti puing-puing dibawa angin. Sudah lama orang-orang Islam diperbodohkan. Sepertilah gerombolan memperdohkan orang-orang Melayu semenjak sebelum merdeka sehinggalah sekarang. Pemikiran golongan yang ketinggalan seriangkali begitulah. Aliran pemikiran seperti ini bukan hanya lahir di zaman Facebook ini sahaja. Menurut Irfan Abdul Hamid di dalam beberapa buah bukunya termasuklah Dirasat fi al-Firaq, Dirasat Fi al-Fikr 'Arabiy, al-Madkhal ila 'Ilm Falsafah dan Dirasat fi al-Tasawwuf al-Islamiy, aliran pemikiran seperti ini sudah terdapat di dalam pemikiran al-Khawarij, al-Muktazilah serta pemikiran golongan-golongan Tasawwuf. Mereka mengambil jalan meninggalkan aliran perdana kerana mereka tidak mampu melawan kemajuan yang bertentangan dengan kehendak mereka.

Di dalam menghadapi ancaman, manusia mempunyai dua pilihan. Melawan atau berundur. Melawan bererti mempersiapkan diri dengan tenaga fizikal dan mental serta strategi yang jelas. Berundur pula tidak memerlukan apa-apa strategi. Tetapi di kala berundur, jiwa yang sombong dan tidak mahu mengaku kalah akan meuar-uarkan bahawa musuh berlaku khianat dan tidak adil ketika berperang. Dan dengan senang pula menuduh bahawa musuh terkeluar daripada daerah lingkungan orang-orang Islam seperti mana tuduhan puak Khawarij terhadap kepimpinan Saidina Ali dan Muawiyah. Begitu juga dengan perlakuan pengunduran diri golongan tasawwuf yang tidak dapat menerima perubahan yang berlaku ketika itu. Daripada masyarakat badwi yang menghuni khemah, mereka terpaksa mengubah cara hidup mereka. Namun, kemampuan ekonomi yang terhad, mereka gagal untuk menempatkan diri mereka di dalam perubahan tamaddunn baru lalu melakukan penarikan diri daripada arus perdana.

Inilah juga aliran pemikiran golongan pelampau dan pengebom berani mati di negara-negara Islam. Keadaan ekonomi negara Islam yang mundur menyebabkan mereka merasa rendah diri. Mereka iri hati dengan pelabur-pelabur, pelancong dan syarikat asing yang masuk menjadi pelabur di negara Islam. Tetapi mereka tidak mampu menyaingi disebabkan oleh kegagalan mereka menempatkan diri bersama-sama dengan pelabur-pelabur serta pelancong asing tersebut. Bukan setakat menjadi pelabur, menjadi pelancong ke negara asing pun mereka tidak mampu. Akhirnya mereka menuduh golongan pelabur dan pelancong asing ini adalah kafir dan musuh Allah yang apabila dibunuh mereka mendapat syurga. Mereka mencari syurga akhirat kerana tidak mampu mendapatkan syurga dunia.

Kemunduran umat Islam di dalam era internet ini juga mencetuskan tuduhan-tuduhan karut ini. Ada yang menuduh Facebook ini dicipta oleh Yahudi untuk menjahanamkan umat Islam. Bukan setakat Facebook, malah televisyen, radio, telefon, kapal terbang, seluar jean, t-shirt, bra dan coli juga pernah dituduh sebagai alat untuk merosakkan uat Islam. Sedangkan selama ini perkara-perkara tersebut telah membawa pelbagai kemaslahatan kepada manusia. Perkara-perkara ini telah membawa berjuta-juta kebaikan kepada dunia. Untuk menutup kelemahan umat Islam di dalam penciptaan ini, mereka menuduh bahawa Facebook menjadi alat Yahudi untuk menjahanamkan orang-orang Islam. Kononnya pejuang Hamas telah dibunuh oleh perisik Yahudi yang telah mengklon maklumat peribadi seorang warga Australia lalu membunuh pejuang tersebut di Dubai. Bermacam-macam lagilah tuduhan. Kononnya Facebook mengumpulkan maklumat orang Islam untuk dibunuh beramai-ramai.

Mark Zuckerberg, pengasas Facebook pun tidak pernah terfikir untuk membunuh orang-orang Islam. Walaupun dia berketurunan Yahudi, dia lebih rela digelar seorang atheis kerana tidak yakin dengan agama Yahudinya. Tuduhan-tuduhan sedimikian hanyalah sebagai helah untuk menutup kelemahan orang Islam yang tidak mampu mencipta apa-apa untuk kemaslahatan dan ketamaddunan manusia masa kini. Umat Islam hanya bernostalgia mendendangkan lagu tamaddun lama yang sudah luput ditelan zaman. Menggunakan alat ciptaan Yahudi, berniaga dengan Yahudi tidak pernah menjadi kesalahan di dalam syariat Islam. Pengharaman ini dilakukan oleh ulama-ulama Arab yang kecewa kerana mereka tidak mampu melawan Yahudi yang menjajah tanah air mereka. Bagaimana mereka hendak melawan Yahudi sedangkan mereka juga adalah Yahudi?

Di dalam hadis dan peninggalan baginda Rasulullah, kita menemukan suatu hadis Bukhari berkenaan urusan Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang Yahudi. Di dalam Saheh Bukhari disebutkan

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ وَالْقَبِيلَ فِي السَّلَفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ

Nabi SAW pernah membeli makanan daripada seorang Yahudi dan juga pernah menggadai perisainya kepada mereka.

Hadis ini jelas menunjukkan keharusan berurusan di dalam bidang perniagaan dengan sesiapa pun. Urusan perniagaan dengan orang-orang Yahudi, Kristian, Cina dan India bukanlah menjadi suatu kesalahan. Justeru. Menggunakan produk hasilan Yahudi bukanlah menjadi satu kesalahan, bahkan lebih baik menggunakan produk Yahudi untuk mengeratkan perhubungan daripada menjadi ejen pemecah belah masyarakat walaupun digelar alim ulama dan mufti sekalipun.

Facebook selama ini banyak mendatangkan kebaikan kebaikan kepada aku. Aku tidak tahulah kepada orang lain. Banyak sahabat yang selama ini aku cari sudah kutemui. Hasil dari Facebook ini aku bertemu rakan-rakan di SK Buluh Lima, Maktab Mahmud, SMAP Kajang, SMKA Kedah dan juga rakan-rakan ketika belajar di Jordan dahulu.

Seperti juga benda-benda lain yang wujud di dalam dunia ini, kalau disalah gunakan akan membawa mudarat. Cuma, berhati-hatilah menggunakannya. Umpamanya, kalau kita merasakan maklumat profil kita perlu dirahsiakan, tidak perlulah mengisi profil kita sepenuhnya. Bukannya wajib pun mengisi benda-benda tersebut. Selepas bertemu dengan rakan-rakan sedangkan waktu sudah berubah, jagalah tangan daripada menaip atau memberi komen yang boleh menyakitkan hati orang yang membacanya. Mungkin ketika kita bersekolah dahulu, kata-kata sebegitu boleh diterima. Tetapi zaman sudah berubah. Ada di antara kawan-kawan yang sudah tidak dapat menerima lagi gurauan zaman remaja dahulu. Sekiranya hendak menulis komen, cubalah menulis dengan akal dan bukan dengan tangan.

Begitu juga Facebook yang digunakan oleh perompak yang mengambil kesempatan mengkaji pergerakan orang-orang yang meninggalkan status mereka seperti menyebarkan bahawa mereka pergi bercuti, out station di mana status ini diambil kesempatan oleh perompak untuk merompak rumah yang ditinggalkan. Terdapat juga masalah di mana suami atau isteri mengabaikan tanggungjawab rumahtangga kerana asyik berfacebook. Ada juga yang kembali menjalinkan hubungan setelah bertemu kekasih lama apatah lagi kekasih lama itu sudah berstatus ibu tunggal. Mengabaikan tanggung jawab atau menjalin hubungan dengan kekasih lama bukanlah kerana facebook ini. Kalau tiada Facebook pun mereka akan menjalinkan hubungan juga. Kalau sudah keturunan ulat bulu, mana mungkin menjadi siput babi.

Menakutkan murid-murid dengan Facebook akan menyebabkan umat Islam terus mundur. Di kala Facebook menjadi medan meluaskan empayar ekonomi dan jaringan sosial, kita tidak menggalakkan mereka menerokanya. Kita nanti hanya melahirkan manusia jahil yang tidak tahu berinteraksi dengan dunia sedangkan syarikat-syarikat besar mula memasar dan memperkenal produk serta menarik minat pembeli menggunakan Facebook. Sepatutnya murid-murid sekolah diajar mengguna Facebook dan juga aplikasi web yang lain untuk terus berhubungan dengan guru dan rakan-rakan untuk perkongsian ilmu secara berterusan bukan menakutkan mereka dengan auta-auta yang tidak benar.

Ramadhan: Setiap Tahun Ada Ramadhan

Entri ini aku tuliskan menjelang Ramadhan tahun lalu. Tahun ini aku tidak tahu hendak tulis apa. Lalu aku poskan sekali lagi untuk renungan aku sendiri.

Ramadhan datang lagi. Hari ini sudah empat hari kita berpuasa. Sudah menjadi kelaziman pada awal ramadhan akan berlakulah pertelingkahan umat Islam. Memang itulah kerja umat Islam pun sejak dari dahulu. Memang suka sangat bergaduh dan berselisih pendapat. Tetapi bukan orang Islam sahaja. Kalau orang Islam setakat berselisih pendapat dua tiga hari tetapi ada juga orang bukan Islam yang hari raya mereka pun berselisih sampai dua minggu. Aku pun hairan juga semasa di Jordan dulu apabila rakan aku, Philip yang menjadi imam di gereja Orthodox tidak menyambut Krismas pada 25 Disember. Rupanya mereka menyambut Krismas pada 7 Januari. Tetapi perbezaan mereka itu tidak diperbesar-besarkan pun. Semenjak hari itu aku merasakan sama seperti Pak Pandir yang memberitahu Mak Andih "Bukan anak kita sahaja yang mati. Anak orang lain pun mati jugak. Tetapi mereka lagi teruk. Anak kita aku kebumikan jugak. Anak orang lain dicampaknya sahaja di tepi jalan."

Dahulu aku merasa terganggu jugalah dengan perbezaan itu seolah-olah umat Islam tidak bersatu. Tetapi kini aku merasakan bahawa sekiranya kita mula berpuasa pada hari yang sama pun, adakah kita dikatakan bersatu? Apakah kita seantero dunia mesti berpuasa pada hari yang sama? Adakah kita perlu berhari raya pada hari yang sama? Selama ini pun kita di Malaysia berpuasa pada hari yang sama, berhari raya pada hari yang sama, berlumba-lumba pergi mengerjakan umrah di Kaabah yang sama, tetapi masih ada juga yang menyokong gerombolan dan menyokong kuasa rakyat. Mereka tidak bersatu pun.

Perbezaan anak bulan adalah perkara lumrah berlaku dan memang itulah sunnatullah pun. Keinginan aku untuk menyingkap rahsia anak bulan ini membawa aku supaya mendaftar subjek Pengenalan Kepada Ilmu Falak semasa di universiti dahulu. Biarpun pada masa itu baru semester dua dengan kemampuan bahasa Arab yang terhad serta pensyarah yang bercakap `ammi Mesir pulak dan diselangi dengan bahasa Rusia pulak, kefahaman aku hanyalah di tahap minima dan lulus cukup makan sahaja. Kemudian ketika di Maktab Perguruan Islam, aku pernah dibawa menyertai perbincangan tentang masalah melihat anak bulan di Malaysia di Pejabat Mufti Negeri Melaka. Dari situ aku tahu sedikit sebanyak tentang anak bulan ini.

Ketika melihat anak bulan, beberapa perkara yang harus dipertimbangkan. Pertama tentang kemungkinan anak bulan kelihatan. Misalnya pada tahun ini, di Malaysia anak bulan tidak mungkin kelihatan kerana anak bulan muncul lebih awal daripada matahari terbenam. Manakala di Amerika Latin, perkara sebaliknya berlaku. Di Santiago misalnya matahari terbenam pada pukul 6.17 petang manakala anak bulan pula terbenam pada pukul 6.51 petang. Justeru anak bulan kelihatan selama 33 minit dan ketinggiannya daripada ufuk adalah sebanyak 5 darjah. Begitu juga dengan Peru di mana mataharinya terbenam pada pukul 6.05 petang manakala bulan pula terbenam pada pukul 6.31. Anak bulan kekal kelihatan di ufuk barat selama 26 minit dan berada pada ketinggian 6 darjah.

Kedua, keadaan cuaca. Di Malaysia, walaupun terdapat kemungkinan anak bulan kelihatan seperti yang berlaku di Lima dan Santiago, tetapi cuaca Malaysia yang lembab menghalang anak bulan daripada dilihat. Ditambah pula dengan aktiviti perindustrian dan pembakaran terbuka. Sebaik sahaja matahari terbenam, permukaan laut dan juga pergunungan akan kelihatan wap air atau asap yang menghalang anak bulan daripada kelihatan. Sebab itulah di Malaysia, kita jarang mendengar anak bulan kelihatan. Cuma yang biasa kita dengar adalah bahawa anak bulan tidak kelihatan, tetapi ia tetap ada.

Perbezaan ini adalah realiti yang perlu diterima oleh semua orang. Namun demikian, prinsip falak ini ada kalanya dimanipulasi oleh sesetengah negara atau kumpulan demi kepentingan politik mereka. Ketika mana semua negara Arab berpuasa pada hari Sabtu, Libya telah mengumumkan bahawa permulaan puasa bagi seluruh daerah jajahannya adalah pada hari Jumaat walaupun tiada kemungkinan anak bulan untuk kelihatan pada hari Khamis. Ini bukanlah kerana kecanggihan teropong yang dimilikinya, tetapi kerana sengketanya dengan Arab Saudi yang telah mengumunkan permulaan puasa pada hari Sabtu. Sekiranya Arab Saudi mengumumkan permulaan puasa pada hari Jumaat, pastinya Libya akan mengumumkan permulaan puasanya pada hari Sabtu pula. Begitu juga dengan perbezaan disebabkan oleh kelainan mazhab. Puak Sunni di Lubnan misalnya mengumumkan permulaan puasa pada hari Sabtu. Oleh kerana tidak mahu dilihat bersama dengan puak Sunni, maka puak Syiah telah mengumumkan permulaan puasa mereka pada hari Jumaat. Mereka boleh melakukan apa sahaja dengan kuasa yang mereka miliki, sama seperti pemerintah kita atau bos kita di pejabat. Dengan sedikit kuasa yang Allah berikan kepada mereka, mereka amat mudah menjadi sombong dan menekan orang bawahan mereka dan melakukan kezaliman dan kemungkaran. Setakat mengubah hari berpuasa dan hari raya adalah perkara kecil buat mereka yang mempunyai kuasa. Apalah sangat setakat berbeza sehari dua hari berpuasa dan beraya. Yang penting duit. Kalau puasa lewat sehari berapa keuntungan yang boleh diperolehi. Kalau hari raya dilewatkan sehari berapa keuntungan yang dapat dijana. Dengan kuasa bukan setakat permulaan puasa dan hari raya boleh diubah, dengan kuasa hukum Allah pun boleh diubah ikut sedap hati dan ikut sedap rasa. Kuasa boleh membunuh Tuhan. Dengan kuasa seolah-olah Tuhan tidak wujud pun. Siapalah yang peduli pun dengan hukuman yang telah termaktub di dalam al-Quran. Dengan kuasa mereka boleh berkurang ajar dengan Allah kononnya hukuman sebat tidak boleh dilaksanakan kerana kerajaan tidak mempunyai tukang sebat yang berkelayakan.

Bulan puasa adalah bulan yang ditunggu oleh kita untuk mengecas semula iman. Itu falsafah dahululah. Falsafah kapitalis sekarang adalah bulan ramadhan adalah masa untuk menganjurkan pesta bazaar ramadhan untuk pertunjukan pelancongan dan menarik pelancong asing melihat kelainan Malaysia. Ramai juga orang yang berniaga di bazaar ramadhan. Tetapi ramai juga yang kaya dahulu kerana menjual bazaar ramadhan. Banyaklah bazar-bazar ramadhan dibuka untuk memberi peluang orang buat duit dan kemudian mereka berpesta pula memberi baju raya dan membuat berbagai jenis kuih untuk santapan para tetamu yang datang berkunjung. Semua ibadat dihubungkait dengan faktor ekonomi. Bayangkan berapa banyak negara Arab yang senang lenang mengekspot buah kurma ke negara-negara Islam kerana hadis yang menyuruh kita berbuka puasa dengan buah kurma. Begitu juga dengan ibadat-ibadat lain yang menjana ekonomi berjuta-juta ringgit dengan arahan agama. Berapa banyak keuntungan syarikat pelancongan dengan ibadat haji? Berapa banyak sejadah yang dijual dengan ibadat solat? Berapa banyak syarikat pembinaan yang membuat untung dengan membina masjid untuk bersolat? Tidak cukup dengan masjid batu, dibina pula masjid daripada kaca dan daripada besi untuk menunjukkan kemegahan masjid dan kecanggihan teknologi. Berapa banyak juga lembu yang ditumbangkan untuk ibadat korban. Maka beruntunglah penternak di Thailand yang mengekspot lembu ke Malaysia kerana kekurangan bekalan di dalam negara. Tidak cukup dengan lembu, unta dari Australia pun diimport untuk membuktikan ibadah korban kita paling hampir dengan ibadat Rasulullah.

Ramadhan menjelma juga. Tidak kiralah dengan buah kurma atau tanpa buah kurma. Aku berpuasa juga seperti tahun-tahun sudah. Pada masa kecil dahulu, aku ingat ramadhan atau tidak sama sahaja. Pada bulan selain ramadhan pun kami amat jarang boleh makan kerana kemiskinan keluarga kami. Kami pernah makan nasi dengan garam, makan nasi dengan kuah kari sahaja. Dan kadang-kadang pernah makan nasi dengan kelapa kukur sahaja. Memang tidak mampu untuk membeli lauk pun. menahan perut sudah menjadi lumrah buat keluarga aku yang kaya dengan kemisikinan itu. Justeru, ramadhan ataupun tidak tidak berbeza apa-apa. Yang aku ingat, berbuka mesti ada ais. Pada ketika rumah aku belum ada elektrik, belum ada peti sejuk, belum ada air paip, kami hanya membeli ais kilang yang dijual di pekan Kota Sarang Semut. Ais kilang itu disimpan di dalam serbuk kayu setinggi gunung di simpang pekan Kota Sarang Semut. Sesiapa yang membeli 20sen akan digergajilah dua jengkal. Siapa yang membeli 50sen akan digergajilah setengah bantal ais. Selepas membeli ais, cepat-cepat kayuh basikal balik ke rumah takut ais itu cair. Aku masih ingat Tok Wan aku paling suka air laici pada bulan puasa. Itu pun dua atau tiga kali sahaja sepanjang ramadhan. Bakinya adalah air sirap yang dimasak dengan pencelup merah dan dicampur dengan daun pandan. Kuih muih pula hanya satu jenis iaitu tepung talam. Kalau hendak rasa kuih lain, bawaklah tepung talam itu ke rumah jiran. Mereka akan membalaslah dengan kuih lain. Yang paling aku suka ialah membawa ke rumah Sarah Ali. Selalunya dia akan membalas dengan kuih lompang hijau. Aku amat suka kuih itu. Selain boleh makan kuih lompang hijau yang sedap itu, dapatlah juga melihat anak daranya yang muda setahun daripada aku itu.

Selepas berbuka, kami akan berterawehlah di surau Kampung Alor Serdang. Teraweh mesti 20 rakaat. Kalau balik awal, misslah more. More mana boleh miss. Sudahlah di rumah berbuka tidak cukup. Kalau balik, alamat besok puasa sekerat hari sahajalah. Morelah peluang hendak makan sehingga kenyang. Kami pun kena juga giliran moreh. Biasanya giliran kami adalah pada 14 atau 15 ramadhan. Pada masa itu bulan terang. Senanglah kami hendak hantar more itu ke surau. Kalau bulan gelap, takut basikal yang membawa periuk more itu jatuh dalam bendang. Kempunanlah semua jemaah kampung kami untuk makan more pulak.

Selepas balik berteraweh, ada pula budak-budak muda yang akan memalu gendang surau membuat konsert. Ada yang suka dan ada yang tidak suka. Pernah sekali orang yang tidak suka menoreh gendang itu sehingga pecah kerana anaknya tidak boleh lena diganggu oleh bunyi gendang surau. Selain daripada gangguan bunyi gendang, kampung kami juga terkenal dengan meriam kok. Meriam kok ini adalah meriam yang dibuat oleh kok gelung simen satu pemeluk sepanjang 5 meter. Kok ini direndam di dalam sungai di depan surau. Tiba waktu berbuka, meriam ini akan dibawa naik dan dipasanglah buat pengetahuan orang kampung bahawa waktu berbuka telah masuk. Menurut cakap orang pada waktu itu, sekali cucuh meriam ini adalah sekilo karbaid. Aku tidak tahu benar atau tidak. Tetapi akhirnya meriam ini tidak dipasang lagi kerana aku diberitahu polis tidak memberi kebenaran untuk memasangnya. Selepas itu kami hanya berbuka puasa dengan pedoman lampu yang akan menyala dan menujah langit di sebelah Alor Setar.

Selamat berpuasa. Ramadhan Karim. TaqabbalaLlaahu Taa`atakum/.

Tuesday, July 27, 2010

Pesta Belon dan Napoleon

Aku perhatikan dia betul-betul. Rasa macam aku kenal. Tetapi di dalam khalayak ramai sebegitu, mungkin orang lain. Aku renung matanya. Dia memandang aku dengan pandangan yang tawar sahaja. Tanpa ada perasaan. Tanpa ada zauq yang mendalam. Yang ada hanya perasaan aku hendak membuang air kecil yang teramat sangat. Aku terus berjalan menuju ke kontena yang menjadi tandas sementara. Orang beratur bukan main panjang bagaikan sekawan burung yang terbang dari kutub utara ke kutub selatan. Aku gagahi juga beratur.

Selesai membasuh burung dan mengelapnya baik-baik, aku kembalikan dia ke sarangnya. Aku berjalan kembali ke arah orang ramai. Sambil kaki mencampak langkah dan mata mendongak ke atas melihat belon-belon udara panas yang cuba terbang di angkasa. Aku cuba singgah dan meninjau gerai-gerai yang berderet di pesta belon itu. Dia masih di situ. Masih ayu seperti dahulu juga. Seperti kali pertama aku temuinya ketika di sekolah rendah dahulu. Dan semakin ayu lagilah sekarang. Semenjak zaman bertimbun-timbun alat mengelupaskan kulit. Semenjak ada botox dan juga vitamin C. Makin bertambah ayulah sesiapa yang mementingkan kejelitaan.

Sedangkan yang dahulunya kulit kelabu asap boleh menjadi seperti telur rebus, inikan pula dahulu yang sudah putih melepak dan sering menjadi bahan perbualan di antara kami. Ada yang sudah berbini pun menyimpan rasa terhadapnya sehingga bergaduh dengan rakan sekuliah kerana berebut untuk keluar dengannya semasa di Maktab Perguruan Islam dahulu.

"Encik, silalah masuk. Lihat lukisan-lukisan ini. Kalau tidak mahu membeli pun, masuklah menjamu mata," dia mempelawa aku melawat galerinya.

"Minta maaf. Kalau tidak silap saya, ini Rosniza, kan? Ustazah Rosniza." Aku melangkah masuk ke galeri lukisan itu sambil bertanya untuk memastikan bisikan naluriku.

"Awak kenal saya ke?" Dia menarik tangan aku ke dalam. Aku membiarkan tangan aku dicengkam lembut oleh jari-jemarinya.

"Pasai apa hang panggil aku Ustazah? Kalau orang lain dengar, malu aku. Dah la aku pakai macam ni. Seluar jeans dengan baju-T ketat aku ni. Kalau orang tahu aku ustazah!" Dia berbisik kepada aku seakan-akan memberi peringatan.

"Aku cuma serkap saja. Tidak tahu pulak ini memang Ustazah Rosniza."

"Hang ni. Ustazah lagi. Aku dah tak jadi Ustazah dah la ni. Aku dok jual lukisan pulak. Aku dah jadi pelukis." Dia menjawab.

Dia mengajak aku minum air kelapa di gerai sebelah. Aku duduk mengadapnya. Aku memerhatikan wajahnya yang merah bagai udang dipanggang itu. Memang ayu lagi.

"Lepas maktab dulu hang posting mana?" Aku membuka mulut ketika menunggu air kelapa tiba.

"Aku sebenarnya malas bila fikir bab posting-mosting ni. Takkan hang tak tahu masa kita nak posting dulu, para pensyarah kita dok gempak nak hantaq kita pi Sarawak dan Sabah. Aku masa tu fikri hantaq la pi mana pun. Sabah ka Sarawak ka bagi aku sama sahaja. Jiwa guru aku ini memang melekat macam chewing gam yang melekat di gigi palsu. Susah hendak tanggalkan. Aku depa hantar pi Negeri Sembilan sahaja. Bukan jauh sangat pun." Dia bercerita sambil menghirup air kelapa yang baru sampai.

"Habis, tu yang jadi macam ni pasai apa?" Aku bertanya kehairanan.

"Sekolah hang tahu sahajalah. Aku ingat di sekolah kita hanya mengajar. Itulah sahaja pun yang kita diajar di universiti dan di maktab dulu pun. Habis kuat kena ajar kokurikulum. Lepas tu mai masa sukan pakai tudung cina jurus sayur dok di padang jaga garisan pelepas dan garisan penamat. Yang tu aku tak heran. Memang boleh buat. Di sekolah, sebenarnya aku tertekan. Aku cuba curahkan jasa dan bakti aku kepada sekolah. Hang tau, aku tumpukan perhatian aku kepada kerjaya aku sehingga aku kembali single macam ni."

"Hang single lagi ka? Kah! kah! Kah! Aku ingat hang dah jadi macam aku. Anak dah tak muat MPV. Nak kena beli bas."

"Hang nasiblah menikah dengan sama-sama ustaz dan ustazah. Sama-sama faham. Aku menikah dengan jurujual. Dia sibuk dengan kerja dia. Aku pula sibuk dengan sekolah. Akhirnya kami membawa haluan masing-masing. Sejak itu aku fikir, apa yang aku dapat dengan menumpukan perhatianku kepada sekolah. Aku berikan komitmen aku kepada sekolah. Tetapi apa yang aku dapat? Datang pegawai-pegawai PPD, mereka komen macam-macam dalam buku rekod aku. Suruh tulis refleksi selepas pengajaran sedangkan kita harus biarkan mereka merenung, menghayati dan mengulangkaji untuk menyerap pengajaran kita. Awal tahun suruh buat kontraklah, carta gantlah. Kemudian beri duit perkapita. Bila hendak guna, suruh buat kertas kerjalah. Sedangkan benda-benda itu aku tak pernah belajar pun ketika di univerisiti dan maktab. Banyak standard of operation yang tidak jelas di sekolah ini. Suruh kita kendalikan badan sukan, persatuan akademik tetapi aku tidak pernah melihat pun garis panduan yang jelas tentang pengendalian badan-badan dan persatuan ini. Pelajar ditahan pada hari Rabu kononnya untuk mengikuti kokurikulum. Kemudian dipaksa mendengar syarahan entah apa-apa. Oleh kerana aku pun tidak tahu apa aku hendak buat, aku pun bersyarahlah. Apa lagi tugas guru kan selain menjual air liur. Aku juga rimas apabila setiap tahun dikehendaki mengisi ruang buku badan-badan berkenaan dengan perlembagaan. Aku sendiri pun tidak faham perlembagaan apa yang aku hendak tulis."

Aku diam sahaja. Dia melepaskan geramnya. Aku rasa dia tidak faham menjadi guru bukan sekadar mengajar di dalam kelas. Menjadi guru bermaksud menjadi pengurus manusia untuk melahirkan manusia. Melahirkan manusia yang tahu menghormati manusia lain. Menjadi manusia yang tahu menghargai orang lain. Menjadi manusia yang tahu erti kemanusiaan.

"Jadi, hang berhenti?" Aku bertanya.

"Masa itu aku boleh bersabar lagi. Kemudian aku mohon balik ke kampung. Aku mengajar di kampung. Aku ingat mengajar di kampung boleh meringankan kepala otak aku. Rupa-rupanya kepala aku bertambah serabut. Bayangkan sekolah kampung di mana kelas terakhir adalah kelas murid yang tidak mengenal huruf. Tetapi bagi aku itu bukanlah masalah besar. Yang menjadi masalahnya ialah pihak sekolah selalu menekankan sukatan hendaklah dihabiskan. Hendak habis sukatan apa kalau murid-murid itu membaca pun mereka tidak boleh?" Dia seolah-olah melepaskan geramnya kepada aku. Aku hanya menjadi pendengar yang setia, apa tah lagi dapat memandang wajah ayunya. Biarlah dia bersyarah panjang mana pun. Hatiku tetap sejuk merenung wajahnya yang merah jambu itu.

Aku dapat rasakan denyut nadinya. Tetapi tidaklah sampai berhenti kerja. Kalau aku berhenti kerja, aku hendak buat apa. Berniaga memang aku tidak pandai. Bini aku kata aku pandai memasak. Mungkin boleh buka restoran kot kalau aku juga fedup dengan tugas-tugas di sekolah nanti.

"Hang masih boleh tahan no?" Dia tiba-tiba menghela bafas setelah berhenti sekian lama.

"Hendak buat macam mana. Aku nak kerja apa lagi." Aku menjawab.

"Di sekolah, kita bukan sahaja berhadapan dengan ragam murid. Ragam murid memang aku boleh hadapailah kerana tugas aku adalah mendidik mereka. Yang aku tidak tahan ialah kelaku kelayak rakan-rakan kita yang berlagak seolah-olah Napoleon Kecil." Dia menyambung syarahannya.

"Hang juga dah jadi orang politik. Sudah pandai menyebut Napoleon Kecil." Aku menjawab sambil renunganku merenung lagi ke arah wajahnya. Terasa bagai air terjun yang menerjah batuan di pergunungan.

"Hang kenai ka Napoleon Kecil?"

"Bukan kata Napoleon Kecil. Napolen Besar pun aku tak kenai. Kah kah kah." Aku ketawa.

"Aku ingat hang tau. Yang aku tau dulu hang memang minat politik ni. Aku masih ingat hang pernah lekatkan stiker parti di motor kapcai hang dulu. Kah kah kah." Dia pula ketawa.

"Itu dululah. Masa aku ingat ketulusan orang politik. Kejujuran mereka memperjuangkan agenda rakyat. Tetapi kini mereka semua pengkhianat rakyat. Parti A dan Parti B sama sahaja. Asal dapat kuasa sahaja, mereka bermaharajalela." Aku berterus terang.

"Napolen adalah nama maharaja Perancis yang memerintah pada kurun ke-19. Dia pernah membawa bala tenteranya menyerang dan menakluk Mesir. Napoleon Kecil pula adalah gelaran kepada makhluk-makhluk yang tidak berkuasa tetapi berlagak hebat. Takkan di sekolah hang tiada makhluk-makhluk macam ni?" Dia menduga aku.

"Ramailah. Tapi aku apa peduli. Nak jadi Napoleon Kecilkah, Firaun Kecilkah, mereka punya pasallah. Biarlah mereka mengampu, membesarkan kesilapan kita untuk menunjukkan mereka lebih hebat. Namun aku sedar Allah lebih hebat. Aku hanya buat kerja. Selebihnya aku serahkan kepada Allah. Yang memberi pahala dan ganjaran adalah Allah. Bukan mereka." Aku hanya berserah kepada Allah. Kalau hendak mendengar cakap orang, satu apa pun tak jadi.

"Pasal Napoleon Kecil inilah aku berhenti dan menjual lukisan aku di mereta tempat. Aku rasa bebas. Bebas berkarya dan bebas menjual karya aku di merata tempat. Aku pernah membuat pameran soloku di Paris, Oslo, Iskandariah dan juga di Anhui. Kalau setakat mengharap gaji menjadi cikgu, aku ingat Pontian pun aku tidak sampai. Ada Napoleon-napoleon ini yang tidak mempunyai kuasa secubit habuk pun, tetapi mereka mendekati Napoleon Besar. Mereka anggap Napoleon Besar melindungi mereka. Kita yang hari-hari akur dengan arahan dan tatacara, menghadiri perhimpunan, menulis buku persediaan mengajar, masuk kelas keluar kelas, menanda buku kerja murid, menanda kertas peperiksaan, membuat kelas tambahan haram sebelah mata pun tidak dipandang. Napoleon-napoleon kecil ini bukan sekadar tidak masuk kelas, buku latihan murid pun mereka tidak kenal. Tetapi Napoleon-napoleon Kecil inilah yang berkuasa mengatur kita. Mereka mengarah bagaikan mereka Napoleon Besar. Silap sikit mereka mengadu kepada Napoleon Besar atau Napoleon Perut Besar. Hang bayangkan sampai hendak membuat kelas tambahan pun kena minta izin daripada Napoleon Kecil ini. Murid-murid aku mengadu bahawa Napoleon Kecil tidak membenarkan mereka mengikuti kelas tambahan waktu malam kerana tidak mendapat kebenaran daripadanya." Dia memesan segelas lagi air kelapa. Syarahannya cukup panjang seperti khutbah Jumaat pula. Bezanya mendengar khutbah Jumaat aku terlena tetapi mendengar ceramah Ustazah Rosniza ini aku suka pula. Aku asyik memandang mulutnya yang merah menyala dengan gigi putih tersusun rapi. Tidak pula seperti lagak pelukis lain yang selekeh.

"Hang bergaduhkan dengan mereka ini?" Aku bertanya.

"Kalau hang, apa hang buat?" Dia menyoal aku semula.

"Aku dulu pun macam hang. Sikit-sikit naik darah. Memang aku marahlah. Suka sangat mereka mencari salah kita. Memanglah mereka itu pun kadang-kadang guru agama macam kita jugak. Tetapi ajaran islam sepatah pun mereka tidak faham. Ketika ada hadis menyebutkan, sesiapa yang membuka aib saudaranya akan masuk syurga, mereka tidak segan silu bergosip membesarkan kemaluan kita. Sepatutnya sebagai rakan sekerja, mereka sama-sama menjadi aur dengan tebing, saling membetulkan kesilapan dan lengkap-melengkapi. Ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah ini memilih untuk membesar-besarkan perkara yang kecil. Mereka bukan menjadi penyelesai masalah, tetapi mereka memilih untuk membesarkan kudis sehingga membusung. Siapa yang tidak marah. Memang patut marahlah. Namun, ketika aku pergi Indonesia baru-baru ini aku membeli sebuah buku tentang kecerdasan emosi. Di dalam buku itu, dituliskan bahawa orang yang berjaya ialah orang yang pandai mengawal emosinya. Aku cuba kawal emosi aku. Walau aku marah, aku berkata kepada diri aku bahawa sesungguhnya aku sedang marah. Biar kita kenal perasaan kita agar kita mampu mengawalnya. Mereka hendak tabur fitnah aku tidak membuat kerja, biarlah. Aku tahu bukan mereka yang memberi ganjaran. Seperti aku kata tadi, hanya Allah yang tahu siapa yang jalannya betul. Rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabiila." Aku berkata. Air aku pula habis. Aku hanya meminta air mineral sahaja. Aku takut gula dalam darah aku naik lagi.

"Tetapi hang perlukan kemarahan." Aku berkata kepadanya.

"Kenapa?" Dia bertanya kepadaku.

"Dengan kemarahan hang, hang dapat mencipta karya yang maha hebat seperti Picasso. Apa karya Picasso yang dilukis ketika dia sedang marah tu?"

"Oh. Pasa marah Picasso itu menghasilkan dua karya Guernica dan Parade." Katanya menunjukkan pengetahuannya yang mendalam tentang lukisan.

"Aku berhenti setelah aku dapat menjual lukisan aku tentang Napoleon Kecil. Kemarahan aku kepada Napoleon Kecil membuat aku menghasilkan beberapa karya. Setelah aku menyelesaikan pinjaman perumahan dan juga segala pinjaman yang ada, aku meletakkan jawatan. Dan sekarang aku bebas. Aku bebas berkarya." Katanya.

"Tetapi aku yakin hang tidak mampu melukis karya yang hebat lagi." Aku berkata dengan muka yang serius.

"Kenapa."

"Kerana hang tidak tertekan lagi. Hendak menjadi artis yang hebat, jiwa mesti tertekan. Barulah boleh menghasilkan karya yang baik." Aku berterus-terang.

"Hang tidak faham. Sekarang karya aku sudah sampai ke kemuncak kasih sayang dan cinta. Cinta dan kasih sayang juga mampu membenihkan karya yang indah." Dia menjawab.

"Dan, Rosniza ... cinta yang indah adalah cinta yang gagal. Seperti cinta aku terhadap hang."

Kah! Kah! Kah!

Wednesday, July 21, 2010

Selamat Tinggal Dunia

Ya Allah! Tuhan Yang Maha Penyayang. Pada hari ini, hambaMu ini telah pergi menemuiMu meninggalkan sanak-saudara, kaum keluarga, sahabat handai, harta benda dan anak pinak. Engkau Maha Adil yang akan menghisab segala amal kebajikan beliau. Namun, hisabkanlah hambaMu ini dengan kasih sayangMu, bukan dengan keadilanMu. Beliau telah pergi meninggakan bumi yang terang benderang ini lalu masuk ke dalam liang yang gelap lagi sempit. Sinarilah kubur beliau ini dengar cahaya hidayahMu agar beliau merasa tenang.

Aku memaku langkahku di atas tanah perkuburan itu. Sayup-sayup kudengar suara Pak Cik Din membacakan talkin. Lututku masih bergetar akibat perjalanan jauh dari Bangi ke kampung. Aku cuba berdiri dan membaca surah al-Fatihah serta beberapa kali mengulangi Qulhuwallah. Lututku terus bergetar. Aku tidak mampu berdiri. Aku undur ke belakang. Di perdu pokok buku lima mati terdapat akarnya yang berbonggol seperti goh unta. Aku letakkan punggung aku perlahan-lahan sambil memerhati wajah-wajah sugul. Suara Pak Cik Din masih lagi bersipongang membacakan talkin. Aku merasakan Tok Wan aku masih ingin bercerita kepada aku.

“Madi! Ada berita tidak baik. Tok Wan sudah tiada.” Aku menerima panggilan telefon ketika kereta bersesak-sesak selepas tol Kajang. Pagi itu hujan renyai-renyai. Mulanya aku bercadang hendak ke Kem Ampang Pecah dengan kuda besiku. Malam tadi aku sudah isikan minyak penuh-penuh sebelum minum di Ayunie bersama-sama Ustaz Zaki dan Din. Namun hujan yang tidak putus-putus mematikan niat aku. Aku hulurkan kepala kereta aku sedikit demi sedikit di celah-celah lori. Takut juga aku kalau lori itu menyondol pula Proton Saga buruk aku. Aku bukan sayang nyawa aku. Tetapi aku takut aku tidak ada duit untukmembaiki kereta aku. Kuda besiku sudah 6 bulan terlantar sebelum aku dapat tukar plugnya yang hanya berharga RM30. Kesan kemekan pada dinding kereta itu akibat hentaman kereta isteri aku pun aku ketuk sendiri sahaja. Pada zaman selaras menyelaras ini poketku benar-benar kering. Itu belum masuk bulan Oktober nanti. Cukai jalan Citra itu pula tamat tempoh. Saman kereta itu ada RM700 yang perlu dijelaskan sebelum dapat membayar cukai jalan baru. Insuran dan cukai jalan lagi. Kalau selaras dan rakyat didahulukan ini rakyat semakin senang, tidak mengapalah. Semakin selaras, semakin kehidupan menjadi susah. Bukan selaras lagi, tetapi dah berlaras-laras kesusahan. Sudah berlapis-lapis kemiskinan.

Aku raba poket aku. Ada RM100. Aku ingat kembali wang simpanan aku. Rasa-rasanya sudah tiada. Kalau ada pun hanya RM10 bagi setiap akaun. Aku hanya berserah. Balik tetap kena balik. Ceramah di Hulu Selangor itu aku terpaksa batalkan. Aku telefon Ustaz Nazmi. Minta maaf kerana terpaksa menghampakan permintaan beliau. Aku pecut. Hendak pecut setakat mana sahajalah dalam macet pagi. Setakat 40km/j seperti Mak Cik 40km/j di Jalan Jenderam itu jugalah.

Tiba-tiba aku teringat janji aku dengan Ustazah Kauthar. Aku telah berjanji untuk pergi memberi sedikit taklimat di sekolah beliau. Akalku ligat memikirkan bagaimana aku hendak jelaskan keuzuran aku. Aku cuba telefon beliau. Aku jelaskan perlahan-lahan. Ustazah! Saya minta maaf. Saya tidak dapat ke sekolah Ustazah esok. Saya terpaksa balik kampung. Datuk saya meninggal dunia. Sekarang saya dalam perjalanan.

Boleh tak ustaz cari ganti? Katanya. Otak aku ligat kembali. Siapa yang akan menggatikan aku?

Sekejap lagi saya telefon ustazah semula, kataku. Aku terus memecut. Aku sambar tiket tol di Jalan Duta. Hendak menggunakan Smart Tag, kredit hanya ada RM23. Tidak cukup sehingga ke Juru. Aku cuba hubungi Ustazah Jamriah. Telefonnya berdering sahaja. Aku telefon pula Ustazah Syakirah.

Ustazah apa khabar? Ustazah sedang buat apa? Aku mulakan bicara aku berbahasa-bahasi. Hendak minta tolong orang mesti merendah diri. Kalau hendak meminta tolong tetapi macam mengarah, siapalah yang akan menghunuskan bantuan.

Nampak Ustazah Jamriah tak?
Ada di sebelah kelas saya ini.
Boleh saya bercakap dengan dia sekejap.
Sekejap.

Aku merayu sungguh-sunguh supaya Ustazah Jamriah dapat menggantikan aku. Aku berikan taklimat ringkas sahaja kepada Ustazah Jamriah. Aku pun bukan mahir sangat pun memberi ceramah ini. Aku rasa dia lebih mahir lagi.

Aku terus memecut. Aku berhenti sekejap di Rawang mengisi minyak. Aku berkira-kira kereta aku akan mengkomsumsi minyak RM50. Aku tuang RM50. RM50 lagi duit tol dari Jalan Duta ke Juru. Dari Sungai Dua aku boleh menggunakan Smart Tag.

Selepas mengisi minyak, aku terus memecut. Aku terbayang kembali cerita-cerita yang Tok Wan aku sering ceritakan kepada aku semenjak aku kecil sehingga dewasa. Semasa dia sakit pun apabila aku melawatnya, dia sering bercerita kisah-kisah silam yang mendukacitakan, menggembirakan dan ada yang menggelikan hati. Sehingga kadang-kadang aku ketawa sendirian. Ada cerita-cerita itu aku kongsikan dengan kawan-kawan aku. Mereka yang tidak kenal Tok Wan aku pun terasa seolah-olah dia pernah hidup dan mesra dengan mereka.

Ustaz Akram lebih-lebih lagilah. Ketupat yang Tok Wan aku bawa ketika hendak ke Mekah pada tahun 2002 dahulu masih terasa kenyang. Mana tidaknya. Ketupat sebesar tapak tangan beruang itu dibawa untuk dibawa bekalan ke Mekah. Ketika dia singgah di rumah aku, ketupat itu dibukanya. Nah aih! Kena sebiji sudah kenyang sampai sekarang. Ketika balik pun dia singgah. Dia kata kepada Ustaz Akram, Pak Cik rasa kalau Pak Cik duduk lagi dua hari di sana, tentu Pak Cik dapat cakap Arab macam hampa semua. Ni pun dah boleh cakap Arab sikit-sikit ni. Aku gelak sakan.

Sampai di Terowong Menora, kereta berhinjut-hinjut lagi. Entah kepala bana pula apakah yang melambatkan perjalan aku. Tok Wan aku bercerita lagi. Satu hari aku sakit perut amat sangat. Masa tu aku di Kota nak beli ikan. Aku masuk tandas di pasar Kota. Kotor bagai nak mampus. Terus tak jadi buang air di situ. Aku naik motor hendak balik buang air di rumah. Ketika sampai di selekoh berdekatan dengan rumah Cik Tok Yob, aku sudah tidak tahan. Aku berhenti motor di situ. Tongkat motor di tepi jalan. Aku lari masuk ke dalam hutan pokok kapal terbang. Aku londeh seluar. Aku rasa macam sudah mahu keluar. Seluar aku londeh terus. Tiba-tiba aku dengar orang menjerit. Tolong, Pak Cik! Jangan! Ini amoi kita punya. Pak Cik jangan lak kui dia. Haram jadah! Aku lihat seorang lelaki dan perempuan cina sedang berbogel tindih menindih. Si lelaki itu segera bangun menyembah aku yang juga hampir bogel setelah melondeh seluar aku untuk membuang air. Aku tidak jadi hendak buang air. Segala najis yang terkumpul di ambangan hilang lesap bagai terpandang iblis. Kalau hang punya, pasai apa hang mai lak kui tepi sungai ini. Hang ingat aku nak rogol dia ka? Aku sakit perut. Cis! Aku ketawa berdekah-dekah mendengar cerita Tok Wan aku.

Aku lihat di tepi jalan. Rupanya ada kemalangan. Sebuah bas dua tingkat terbakar. Aku telefon mak aku. Dia masih berada di Sungai Limau. Mutalib telefon aku. Mereka sudah sampai di Masjid Kampung Pisang. Aku terus memecut. Perut sudah mulai lapar. Tetapi aku tidak boleh berhenti. Pertama sebab aku mengejar masa. Kedua, kalau aku berhenti pun aku hendak beli apa? Duit yang ada hanya cukup untuk minyak dan tol.

Aku raba lantai kereta. Ada botol air sejuk bergolek di bawah kerusi kereta. Aku sambar lalu aku langgah. Aku terus memecut. Tol Juru aku lepasi. Nasib baik kereta tidak banyak. Sampai di Tikam Batu, indikator minyak sudah memberi amaran. Minyak sudah hampir habis. Aku hanya mampu bersubhanallah, beralhamdulillah dan berallahuakbar agar aku sampai tanpa perlu mengisi minyak. Sampai di Tol Pendang, Rushdan telefon aku. Dia kata jenazah sudah diturunkan ke liang lahad. Aku kata tidak mengapalah. Turunkanlah. Aku reda dengan segala ketentuan. Buat apalah hendak menatap wajahnya sesudah kematiannya. Seingat aku aku jaranglah buat perangai dengan Tok Wan aku. Bila aku balik aku hanya menjadi pendengar setia cerita-ceritanya. Kalau semasa masih hidup, langsung tidak pernah dijenguk walaupun jarak rumah hanya sepelaung, apa gunanya balik menangis bagai melihat polong.

Memang aku sedar dan sudah banyak kali jugalah timbul hero-hero yang akan menonjolkan diri pada majlis kondolensa ini. Masing-masing ingin menunjukkan bahawa merekalah juara yang menguruskan jenazah itu. Mereka cepat-cepat hendak menyimpan supaya mereka akan berkata bahawa tanpa aku pun mereka boleh menguruskan urusan kondolensa. Samalah dengan jenazah-jenazah lain di mana berbagai janji ditabur. Memberi pelbagai janji untuk menyelesaikan segala urusan berkaitan arwah kepada keluarganya dan akhirnya hanya menghembus angin. Juara-juara itu hanyut entah ke mana.

Dalam masa kejadian di Amerika boleh diketahui dalam masa seminit, aku hanya mengetahui bahawa Tok Wan aku meninggal lima jam selepas dia menghembuskan nafas terakhirnya. Masing-masing hendak jadi juara jugaklah. Supaya aku tidak sempat balik. Supaya mereka berkata aku tidak ambil peduli dan mereka sahajalah yang peduli.

Aku sampai ketika jenazah ditalkinkan. Aku mengaminkan doa lalu berlalu tanpa menegur sesiapa pun. Wan! Kalau jumpa Arman nanti, kiri salam kepada dia.

Monday, June 14, 2010

Ibu bapa Tuntut Layanan Istimewa

Susunan Ruhaiza Rusmin
ruhaizarusmin@hmetro.com.my
2010/06/14


INSTITUSI pendidikan di negara maju kini berdepan krisis serius apabila ramai pihak terutama ibu bapa mula mempertikaikan kemampuan guru dan institusi pendidikan mendidik anak mereka.

PERLU BERSEDIA...graduan yang mengambil keputusan menjadi pendidik harus bersedia menghadapi pelbagai tekanan dalam dunia kerjaya.

PERLU BERSEDIA...graduan yang mengambil keputusan menjadi pendidik harus bersedia menghadapi pelbagai tekanan dalam dunia kerjaya.

CUBA FAHAMI...ibu bapa perlu bersikap rasional dan cuba memahami masalah dihadapi guru serta anak di sekolah.

TERBEBAN...guru hanya manusia biasa tidak lepas daripada tekanan sewaktu menjalankan tanggungjawabnya.

TENANG...krisis yang melanda bukan saja boleh menjejaskan mutu pendidikan malah boleh mendatangkan tekanan sama ada kepada pelajar mahupun bakal guru.

BANTU...bukan saja guru malah pelajar juga harus saling membantu dan memahami supaya dapat mempertingkatkan lagi kualiti pendidikan sedia ada.

Soal keupayaan dan kelayakan turut dipersoal sekali gus memberi tanggapan buruk terhadap kerjaya golongan itu yang sebelum ini dianggap terhormat di kalangan masyarakat.

Meskipun mereka cuba mempertahankan pendirian dengan menyatakan masih mampu memberi perkhidmatan terbaik, kebanyakan ibu bapa dan masyarakat tetap tidak berpuas hati dan menganggapnya sebagai janji kosong.

"Bagaimana kami mahu percaya sedangkan anak-anak merungut guru di kelas kurang beri perhatian, tidak menyemak buku dan gemar menghabiskan masa menyelesaikan masalah peribadi? "Perlukah kami percaya kata-kata mereka?" kata seorang ibu yang berang apabila anaknya yang berusia 12 tahun menceritakan keadaan yang berlaku di sekolah.

Krisis pendidikan itu bukan saja disebabkan rasa tidak puas hati kepada guru malah kemudahan di sekolah berat sebelah terutama kepada golongan kurang berkemampuan. Bagaimanapun, kekalutan dan ketegangan itu ditangkis sebahagian pakar pendidikan yang menganggap ibu bapa terlalu menuntut layanan istimewa daripada institusi pendidikan.

Mereka menganggap guru terlalu dibebankan dengan tanggungjawab lain namun tiada siapa prihatin sebaliknya hanya tahu membuat tuduhan melulu.

Pakar pendidikan Pusat Statistik Pendidikan Kebangsaan Amerika Syarikat, William Hussar, berkata ibu bapa dan masyarakat terlalu mendesak, inginkan kesempurnaan dan gagal memahami masalah orang lain.

"Mereka mahukan yang terbaik tapi jangan biarkan keinginan itu terlalu menguasai diri malah tiada sesiapa yang sempurna.

"Guru manusia biasa yang ada pelbagai masalah. Mereka mahu memberikan komitmen tapi kadang kala bukan semua mampu memenuhinya. "Tidak adil hanya kerana masalah itu mereka perlu menerima kecaman dan dihentam tanpa peluang membela diri," katanya.

Meskipun sikap masyarakat negara maju lebih terbuka, ada segelintir enggan menerima penjelasan dan menjadikan isu sedia ada lebih panas.

Memburukkan keadaan apabila isu taraf institusi turut diheret dengan ibu bapa melabelkan sekolah awam sebagai tidak profesional berbanding swasta.

Menurut Hussar, perbandingan itu bukan saja akan melemahkan semangat guru dan menjatuhkan standard institusi awam tapi memburukkan lagi keadaan.

"Apabila taraf institusi dipertikaikan, komitmen guru akan tergugat, tiada keadilan, kualiti pembelajaran merosot sekali gus merencat segala usaha direncanakan selama ini.

"Sepatutnya, semua pihak bekerjasama untuk mengatasi kemelut ini kerana jika tidak ditangani segera, ia akan meninggalkan impak lebih parah kepada masyarakat dan negara," katanya.

Pada masa ini, Amerika Syarikat (AS) mempunyai 3.2 juta tenaga pengajar pelbagai institusi dan lebih separuh daripada mereka mempunyai kelayakan tinggi seperti profesor dan pensyarah manakala ada juga berpengalaman luas seperti bekas guru.

Menurut Hussar, meneliti kelayakan sedia ada, tidak mungkin timbul pertikaian mengenai kemampuan guru mendidik pelajar dan beranggapan isu berkenaan sengaja diperbesarkan.

"Apabila isu remeh diperbesarkan, ia pasti menyebabkan keseluruhan institusi guru dipersalahkan.

"Jika ada masalah, berbincang secara berhemah, tidak perlu tuduh menuduh atau melakukan provokasi kerana tiada siapa yang sempurna," katanya.

Bagaimanapun, kenyataan itu dibidas pakar kajian sosial dan pendidikan, Dr George Capple yang menganggap Hussar terlalu membela guru dan tidak mahu memahami masalah dihadapi pelajar, ibu bapa dan masyarakat.

"Kenyataan itu berat sebelah. Salahkah jika ibu bapa dan masyarakat mahukan pendidikan berkualiti.

"Ibu bapa dan masyarakat bukan mahukan kesempurnaan tapi komitmen.

"Malangnya guru lalai dan sibuk dengan agenda peribadi sehingga mengabaikan tanggung jawab mendidik pelajar," katanya.

http://www.hmetro.com.my/myMetro/articles/Ibubapatuntutlayananistimewa/Article

Wednesday, June 9, 2010

RMK10 - Pendidikan

* Nisbah guru siswazah di sekolah rendah akan ditingkatkan daripada 28 peratus kepada 60 peratus untuk meningkatkan lagi kualiti pelajar.

* Prestasi pelajar dalam mata pelajaran kritikal, terutamanya bahasa Kebangsaan, bahasa Inggeris, Sains dan Matematik, akan juga dipertingkatkan dengan menambah bilangan guru berkualiti.

* Syarat kelayakan pelantikan guru prasekolah akan ditingkatkan kepada Diploma dan Sarjana Muda.

* Calon lulusan Unified Examination Certificate (UEC) dengan sijil SPM akan dipertimbangkan untuk mengikuti pengajian di institut pendidikan guru bagi program bahasa Cina bagi memenuhi keperluan guru bahasa Mandarin di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina serta Sekolah Kebangsaan.

* Pertimbangan yang sama kepada calon lepasan Sijil Menengah Agama atau Sijil Tinggi Agama kelolaan Jabatan Agama Islam dan Majlis Agama Islam Negeri-negeri yang telah memiliki SPM untuk menjadi guru program pendidikan agama Islam dan J-Qaf.

* Bilangan Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) akan ditambah kepada 100 buah pada akhir tahun 2012 terdiri daripada sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah harian dan sekolah berasrama penuh.

* Sekolah Amanah atau Trust Schools, akan diperkenalkan untuk memudah cara perkongsian awam swasta dalam pengurusan sekolah-sekolah kerajaan yang terpilih dan akan diberi autonomi.

* RM280 juta bantuan disalurkan kepada sekolah bantuan modal bagi tempoh 2011 dan 2012. Setiap satu kategori sekolah bantuan modal, iaitu sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangssan Tamil, sekolah agama dan sekolah mubaligh akan menerima peruntukan tambahan RM70 juta setiap satu dalam tempoh 2011 dan 2012.

* Kerajaan akan memberi bantuan berdasarkan bil elektrik dan air sebenar sehingga RM2,000 sebulan bagi setiap daripada hampir 1,900 sekolah bantuan modal.

* Penyertaan kanak-kanak berumur antara empat dan lima tahun di peringkat prasekolah akan dipertingkatkan daripada 67 peratus pada tahun 2010 kepada 87 peratus pada tahun 2012.

* Insentif RM10,000 akan diberi kepada sektor swasta yang menubuhkan institusi prasekolah swasta.

* Kerajaan sedang menimbang mengurangkan umur persekolahan formal daripada enam tahun kepada lima tahun pada akhir tempoh Rancangan tertakluk kepada kemampuan kerajaan.

* Komposisi pekerja berkemahiran tinggi perlu ditambah kepada sekurang-kurangnya 37 peratus menjelang tahun 2015 untuk menjadi sebuah negara maju.

* RM500 juta akan disediakan di bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran untuk latihan sekurang-kurangnya 38,000 pekerja.

* Tabung pembiayaan bersama kerajaan dan majikan akan ditubuhkan untuk membiayai pekerja melanjutkan pengajian di peringkat PhD dalam bidang yang berkaitan.

*Peruntukan kewangan kepada universiti bergantung kepada pencapaian KPI dan universiti diberi autonomi secara berperingkat bagi mengukuhkan peranan dan prestasi universiti.

* Kualiti staf akademik berkelulusan PhD sebanyak 75 peratus bagi universiti penyelidikan atau research university, dan 60 peratus bagi universiti awam lain.

* MyBrain15, iaitu program pembiayaan pengajian di peringkat ijazah kedoktoran, akan digiatkan bagi meningkatkan jumlah pemegang PhD kepada 18,000 pada tahun 2015.

* Pakej penggajian akan dikaji semula untuk menarik minat pensyarah asing dan staf akademik yang telah bersara.

* Universiti Teknologi Malaysia (UTM) diiktiraf sebagai universiti penyelidikan selepas Universiti Malaya, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Putra Malaysia dan Universiti Sains Malaysia.

Monday, June 7, 2010

Mengawal Emosi

Dunia pekerjaan ketika ini bukan lagi diperjalankan dengan otak atau kudrat semata-mata seperti dahulu. Dahulu kita bisa sahaja mengeraskan otot untuk berjaya di dalam hidup dengan membanting tulang pagi dan petang. Keluar pagi ke bendang membawa kerbau. Kudrat pada ketika itu sama seperti kerbau. Dan perangai pun perongos seperti kerbau jugalah. Hendak tahu keperongosan manusia yang berkudrat mencari rezeki, bacalah Gelong Terpokah di dalam Antologi Cerpen Debu Merah oleh Shahnon Ahmad. Dunia berubah lagi meninggalkan keperongosan. Dunia dioperasikan oleh manusia yang kuat otak pula. Sesiapa yang berjaya di bangku persekolahan, dialah yang mampu merubah nasib diri dan keluarga. Mampu menjawat jawatan di sektor awam dan swasta. Mampu memakai kot dan bertali leher dalam cuaca sejuk dan panas seperti orang putih. Ketika itu kita merasakan diri kita adalah insan yang bertuah dan berjaya di dunia ini.

Namun, jalur itu sudah berubah. Dunia ini dipenuhi ancama, globalisisi, perkembangan dan berbagai-bagai perubahan. Dalam perkembangan dunia ini manusia juga berubah. Manusia jujur sudah tiada. Penghormatan sudah hilang. Di dalam organisasi pekerjaan sudah dipenuhi oleh anasir-anasir fitnah, berlumba-lumba naik bagaikan enau di dalam belukar melepas pucuk masing-masing, berlumba-lumba memijak kawan untuk mendapat anugerah dan pengiktirafan yang berharga RM1000 dan sekeping sijil.

Kita yang menyangka layak mendapat pengiktirafan itu kadang-kadang berputih mata melihat orang lain yang yang dirasakan kurang layak mendapat anugerah yang sering menjadi rebutan. Organisasi yang kononnya bergantung kepada gerak kerja berjamaah akhirnya tumbang dengan anugerah yang bersifat peribadi juga. Anugerah peribadi yang bersifat individualistik itulah yang akhirnya dikira sebagai sumbangan. Terkini, organisasi hendak disusun semula berdasarkan mata kecemerlangan pelanggan. Organisasi yang mampu menaikkan mata kecemerlangan pelanggan akan diberi hadiah galakan wang tunai berjuta-juta jugalah. Kekecewaan jugalah yang akan melanda organisasi yang inputnya rendah dan sederhana. Sedangkan organisasi yang inputnya bertaraf A akan berlumba merebut tawaran tersebut. Di dalam merebut tawaran tersebut, berapa jiwa yang terluka ditekan dan dipaksa. Kekecewaan akan sekali lagi melanda.

Mereka hendak memberi anugerah apa pun berilah. Mereka hendak membai'ah apa pun bai'ahlah. Biarlah aku menusuri jalan lain pula. Aku mula hendak percaya bahawa dunia ini bukan lagi didominasi oleh orang-orang yang pintar. Orang-orang yang berjaya mengumpul 5A, 11A dan 20 A di dalam peperiksaan yang mereka hadapi. Mereka mempunyai idea yang cemerlang, tetapi tidak diajar untuk memiliki emosi yang dan motivasi yang kuat untuk merealisasikan idea tersebut. Mereka tidak diajar untuk memiliki ketrampilan sosial lalu jadilah mereka ilmuwan yang aneh.

Gambar hiasan: Apabila tidak mampu mengawal emosi

Kebanyakan orang ketika marah mereka akan melepaskan kemarahan mereka. Ketika berkonflik di tempat kerja, mereka akan mengalah dan ingin berhenti kerja. Ketika tidak sependapat di tempat kerja, mereka ingin bertukar pejabat. Mereka fikir mereka akan lebih tenang dan tidak diganggu di tempat kerja baru. Sedangkan emosi yang dibawa adalah sama. Jiwa yang dibawa adalah sama. Akhirnya mereka akan berkonflik pula di tempat baru. Namun, orang yang memiliki emosi yang terkawal akan memahami susana hati dan bagaimana mengawal emosi dan motivasi agar terkawal ketika marah atau sedih. Ketika mereka memerlukan teman untuk membantu tugas-tugas mereka, mereka senang mendapat bantuan dan berjaya memujuk dan mempengaruhi orang untuk menolong mereka.

Mengurus emosi sendiri dan mempengaruhi emosi orang lain amat penting untuk berjaya di dalam alam pekerjaan. Orang-orang yang berjaya di dalam organisasi adalah orang yang mampu mengawal emosinya dan mampu pula memujuk rakan-rakannya supaya bersama-sama dengannya menjayakan organisasi.

Untuk mengawal emosi ini, kita memerlukan tiga domain kecerdasan emosi:

1. Kesedaran diri: Banyak orang yang tidak memahami apa yang dirasai saat dia marah ataupun sedih. Syarat utama untuk mengawal emosi ialah mengenali apakah emosi yang kita rasakan pada sesuatu masa.

2. Pengarahan diri: Orang cenderung menurut emosinya saat marah atau sedih justeru melakukan sesuatu yang boleh merosakkan. Sekiranya kita bersabar dan mengalihkan emosi itu, nescaya kita dapat melakukan sesuatu yang berfaedah. Di dalam sejarah cina misalnya, penduduk yang marah terhadap maharaja dan maharani yang zalim mengubah kemarahan mereka dengan mencipta sejenis kuih yang disebut Char Koay yang berbentuk manusia kembar dua lalu digoreng. Kuih ini mereka jual dan menjadi kegemaran rakyat yang marah terhadap maharaja dan maharani. Begitu juga dengan Picasso yang mengubah emosi sedihnya dan meluahkan emosi tersebut dalam bentuk lukisan dan sampai hari ini dia dikenali kerana kecerdasan emosinya.

3. Kemampuan Interpersonal: Seterusnya orang-orang yang berjaya mengawal emosi ialah mampu menguasai emosi orang lain. Di dalam organisasi, rakan sejawat tidak akan menurut perintah kita melainkan arahan itu datang daripada ketua organisasi. Namun pekerja yang berjaya akan dapat memujuk rakannya supaya melakukan sesuatu pekerjaan tanpa menimbulkan konflik dan melukakan hati rakan sekerjanya. Seseorang boleh mengarah, tetapi dia tidak boleh berbuat apa-apa kalau rakan sekerjanya tidak mahu mengikut arahannya. Langkah lain adalah meminta ketua mengarah rakannya melakukan kerja tersebut tetapi langkah tersebut hanya akan menimbulkan konflik yang tidak berkesudahan di dalam organisasi. Orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan interpersonal mungkin sinis dan menganggap mereka boleh mengarah rakan sekerja mereka melakukan sesuatu ibarat menekan suiz pada orang lain sehingga dapat memanipulasi orang lain melakukan sesuatu demi kepentingan diri mereka.

....

Saturday, May 29, 2010

Tanpa Tajuk

Sudah lama aku tidak mengupdate. Bukan tidak ada perkara yang ingin aku beritakan kepada teman. Banyak perkara yang berlaku lewat tulisan terakhir. 1 Me1 2010 lalu telah berlangsung perjumpaan dengan bekas-bekas pelajar SMKAK 1993 di Hosba. Aku berlari balik untuk bertemu dengan mereka. Juga beberapa majlis di sekolah Majlis Anugerah Cemerlang sekolah yang aku tak ceritakan apa-apa pun. Dan sekarang mereka sedang menghadapi peperiksaan. Bukan aku tidak mahu mencatatkan. Begitu juga dengan hari guru yang pada tahun lepas aku catatkan, tetapi tahun ini aku membisu.

Re-Union x-SMKAK1993@Hosba

Banyaklah peristiwa yang aku lalui yang menyayat hati yang menghalang aku menulis. Tanggapan orang berbeza. Mereka tidak boleh menerima nasihat dan pandangan berbeza. Semua perkara diterima dengan negatif seolah-olah mereka sahajalah insan kamil di dunia ini dan apa yang mereka lakukan bertepatan dengan al-quran dan sunnah nabi. Dan ini berlaku di seluruh pelusuk dunia mana pun. Perkara yang samalah yang aku hadapi. Konflik tetap akan wujud di mana-mana pun. Dan konfliklah yang membuatkan manusia terus hidup. Aku ingat firman Allah yang bermaksud: Sekiranya tidak ada gesaan Allah kepada manusia (untuk berjihad), maka rosak binasalah dunia ini dan akan binasalah biara, gereja, rumah sembahan dan juga masjid (al-haj:40). Jihad melindungi kaum yang lemah daripada dizalimi dan dinafikan hak mereka untuk hidup di dunia ini. Hak kaum yang lemah untuk belajar untuk menuntut ilmu. Itulah yang aku pertahankan pun. Kalau mereka hendak menyalahkan aku, salahkanlah. Dan mereka yang beriman itu tidak takut pun akan celaan orang-orang yang mencela (al-Maidah:54).

Hari guru juga aku biarkan berlalu tanpa kata. Tanpa apa-apa perasaan. Buat apalah menyambut hari guru kalau tugas yang dilaksanakan tidak seperti guru pun. Guru harus lemah lembut tutur katanya. Kalau asyik pongah, tidak dapat mengawal kemarahan, tewas dengan hasutan syaitan, tidak dapat menerima teguran dan kritikan, menganggap komen sebagai mencampuri urusannya, menyisihkan dan mendiskriminasi murid bukanlah layak digelar guru pun. Mungkin mereka silap kerjaya. Sepatutnya mereka menjadi pelatih singa di zoo yang bergred DG41. Sedihlah mendengar cerita seorang murid yang terpaksa menyimpan wang saku selama lima bulan untuk membeli hadiah bunga untuk gurunya tetapi balasan yang diterima ialah dituduh mencuri bunga di perpustakaan. Guru yang menghukum membuta tuli tanpa siasatan dan peluang untuk murid membela diri. Remuk redamlah hati dan perasaan murid miskin ini. Tanggapan gurunya ialah mana mungkin murid miskin yang tinggal di penempatan liar di pinggir ibu kota boleh memikir untuk membeli bunga utuk dihadiahkan kepada guru. Mereka ini anak-anak liar yang tidak berperasaan. Sedangkan hakikatnya guru inilah yang tidak berperasaan yang tidak mempunyai kasih sayang ketika mengajar. Aku kata mengajar sahaja kerana guru ini telah gagal menjadi pendidik.

Bandara Soekarno-Hatta

14 - 16 Mei lalu aku berada di Jakarta bersama-sama Dr Rushdan mencari bahan kajiannya. Aku hanya ikut sahaja. Segala tambang, makan, minum, transpor dan juga tip-tip sepanjang jalan adalah di bawah biayanya. Jakarta: sebuah bandar yang besar. Aku hanya melihat di Google kebesaran Jakarta itu. Kami tidak pergi ke mana-mana pun kecuali toko buku yang menjual buku-buku ilmiah. Kedai yang paling agung ialah Toko Buku Gunung Agung. Segala buku di dunia ini dapat dibaca di dalam bahasa Indonesia. Aku ingin membeli juga buku-buku Gabriel, Leo Tolstoy yang diterjemah, namun kenipisan poket memaksa aku memendam hasrat. Aku hanya beli dua buah buku berkenaan pengurusan kemarahan dan emosi. Aku bercadang untuk mampir semula memborong buku-buku tersebut nanti.

Semoga berjaya

Sekarang musim peperiksaan. Kertas Arudh sudah aku tandai. Yang boleh menjawab, bolehlah. Yang tidak boleh, tidak bolehlah. Hanya itu yang mereka mampu menjawab. Terdapat tiga kategori murid di dalam Arudh ini. Yang faham dan tahu menjawab, yang faham tetapi gagal menjawab dan yangtidak faham. Sudah pastilah tidak boleh menjawab. Tidak mengapalah. Masih ada empat bulan lagi untuk membimbing mereka. Aku harap mereka akan lulus dengan cemerlang jua nanti.

Thursday, May 6, 2010

PROSEDUR GANTUNG DAN BUANG SEKOLAH

PROSEDUR GANTUNG DAN BUANG SEKOLAH MENGIKUT PERATURAN 4 DAN 8 PERATURAN-PERATURAN PELAJARAN ( DISIPLIN SEKOLAH ) 1959
1. Tujuan

1.1 Tujuan kertas ini ialah untuk menjelaskan tatacara gantung dan buang sekolah mengikut Peraturan 4 dan 8, Peraturan-Peraturan Pelajaran Disiplin Sekolah ) 1959 yang diwartakan sebagai LN 61/59, bertarikh 20.2.1959, Ordinan Pelajaran 1957.

2. Latar Belakang

2.1 Banyak Pengetua dan Guru Besar yang kurang jelas mengenai perlaksanaan tatacara tindakan disiplin sekolah dengan hukuman berat terhadap murid mengikut peruntukan undang-undang yang berkuatkuasa sekarang.

3. Peruntukan Undang-Undang

3.1 Undang - Undang yang berkaitan bagi mengendalikan kes-kes perlanggaran disiplin di sekolah-sekolah ialan Peraturan-Peraturan Pelajaran ( Disiplin Sekolah ) 1959, yang telah diwartakan sebagai LN 61/59 bertarikh 20.2.1959. Mengikut peraturan tersebut, Kerajaan telah memperuntukkan melalui Peraturan 4, bahawa pihak berkuasa disiplin di sekolah ialah Guru Besar / Pengetua. Peraturan 4 yang berbunyi seperti di bawah ini menegaskan kuasa disiplin tersebut adalah di tangan Guru Besar / Pengetua.“4. Guru Besar sesebuah sekolah adalah bertanggungjawab atas disiplin sekolah dan bagi maksud itu hendaklah mempunyai kuasa ke atas guru-guru dan murid-murid sekolah itu.”

3.2 Kerajaan juga memberi kuasa menggantung dan membuang murid dari sekolah kepada Guru Besar / Pengetua. Peraturan 8, Peraturan-Peraturan Pelajaran ( Disiplin Sekolah ) 1959 seperti di bawah ini menjelaskan peruntukan tersebut. “8. Pada bila-bila masa sahaja didapati dengan memuaskan hati Guru Besar sesebuah sekolah :
a. sebagai perlu atau dikehendaki bagi maksud menjaga disiplin atau ketenteraman di mana-mana sekolah yang seseorang murid patut digantung persekolahannya ataupun dibuang sekolah;

4. Implikasi Peruntukan Undang-Undang Mengikut Peraturan 4 dan Peraturan 8.

4.1 Adalah jelas dari kedua-dua peraturan ini, iaitu Peraturan 4 dan 8 Peraturan-Peraturan Pelajaran ( Disiplin Sekolah ) 1959, bahawa pihak berkuasa disiplin ke atas murid ialah Guru Besar / Pengetua. Tegasnya hanya Guru Besar / Pengetua sahaja di bawah peraturan tersebut yang diberi kuasa menggantung atau membuang murid dari sekolah apabila beliau berpuas hati bahawa demi untuk mengekalkan disiplin dan ketenteraman di sekolah seseorang murid itu patut menerima hukuman sedemikian. Ini bermakna tidak ada kuasa lain selain Guru Besar / Pengetua di sesebuah sekolah dari segi menjatuhkan hukuman menggantung dan membuang murid dari sekolah.

4.2 Adalah di luar kuasa undang-undang jika penggantungan atau pembuangan pelajar dari sekolah diputuskan oleh Lembaga Disiplin ataupun Jawatankuasa Tatatertib Sekolah. Peraturan 4 dan 8 tidak memperuntukkan mengenai kewujudan Lembaga Disiplin Sekolah. Maka itu Guru Besar / Pengetua hendaklah tidak terikat dengan pandangan atau nasihat Lembaga Disiplin sekolah. Dengan perkataan lain keputusan menggantung atau membuang pelajar dari sekolah hendaklah keputusan Guru Besar / Pengetua sendiri.

4.3 Jika keputusan menggantung atau membuang murid adalah merupakan keputusan hasil nasihat dari Lembaga Disiplin Sekolah maka keputusan yang dibuat itu `void and of no legal effect.’ Sebarang keputusan penggantungan atau pembuangan pelajar tersebut jika dicabar di mahkamah maka ianya tidak boleh dipertahankan.

4.4 Secara tegas juga Peraturan 4 dan 8 berkehendakkan surat-surat tindakan tatatertib gantung atau buang sekolah ditandatangani sendiri oleh Pengetua / Guru Besar.

4.5 Keperluan-keperluan “teknikal” yang lahir dari peruntukan undang-undang berdasarkan Peraturan 4 dan 8 perlu diberi perhatian sewajarnya dan begitu juga bagi setiap prosedur dan surat-surat tatatertib yang dikeluarkan kepada tertuduh. Jika prosedur dan tatacara yang sepatutnya tidak dipatuhi, keputusan hukuman jika dicabar di mahkamah , ianya sukar dipertahankan.

5. Perkara-Perkara “Teknikal” yang perlu diberi perhatian dalam melaksanakan Peraturan 4 dan 8.

5.1 Setiap aspek teknikal hendaklah diberi perhatian sewajarnya semasa melaksanakan tindakan disiplin gantung dan buang sekolah.

5.1.1 Gantung sekolah mengikut Peraturan 8 membawa maksud sebagai hukuman disiplin ataupun sebagai membolehkan siasatan lanjut sesuatu kes dibuat sebelum keputusan hukuman disiplin dijatuhkan.

5.1.2 Bagi kedua-dua keadaan ini prosedur yang berlainan hendaklah dipatuhi.

5.1.3 Tindakan disiplin buang sekolah pula adalah langkah terakhir setelah kegagalan langkah-langkah tatatertib terdahulu, termasuk sesi kaunseling yang kesemuanya sepatutnya mempunyai dokumentasi lengkap dan teratur.

5.2 Surat tatatertib apabila dikeluarkan hendaklah mengandungi nama tertuduh yang rasmi mengikut kad pengenalan, nombor kad pengenalan ( atau jika tiada kad pengenalan, memadai nombor surat beranak ) dan kelas beliau belajar, agar surat itu tidak dipertikaikan kesahihannya. Maklumat-maklumat ini seharusnya sama seperti dalam jadual kedatangan sekolah.

5.3 Setiap surat tatatertib hendaklah jelas dan tepat dari segi waktu kejadian, tarikh kejadian tempat berlaku dan mereka yang terlibat dengan saksi-saksi yang boleh dipertanggungjawabkan. ( Dalam perkara ini Pengetua / Guru Besar sewajarnya mendapatkan laporan bertulis yang lengkap mengenai kejadian tersebut sebelum keputusan diambil ).

5.4 Peraturan sekolah yang bertulis yang dilanggar hendaklah dinyatakan dengan jelas mengikut bab atau seksyen yang berkenaan. ( Ini bermakna semua Pengetuan / Guru Besar harus melaksanakan saranan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/1975 yang bertarikh 4.11.1975 mengenai perkara ini ).

5.5 Peruntukkan undang-undang mengikut peraturan 4 dan 8 Peraturan- Peraturan Pelajaran ( Disiplin Sekolah ) 1959 hendaklah dirujuk bagi setiap kes.

5.6 Oleh kerana hanya Pengetua atau Guru Besar sahaja yang boleh menggantung atau membuang murid dari sekolah maka surat-surat tatatertib berkaitan hendaklah ditandantangani oleh Guru Besar / Pengetua.

5.7 Setiap surat tatatertib hendaklah disalinkan kepada Pendaftar Sekolah-Sekolah, Pegawai Pendidikan Daerah berkenaan dan ibu bapa / penjaga tertuduh.

5.8 Peruntukkan undang-undang bagi ibu bapa / penjaga untuk membuat rayuan di atas hukuman tatatertib yang dikenakan terhadap anak / jagaan hendaklah dimaklumkan dengan jelas.

5.9 Setiap surat tatatertib hendaklah diakui terima oleh tertuduh dengan dua orang saksi. Salinan surat kepada ibu bapa atau penjaga hendaklah mengikut prosedur yang sama.

5.10 Setiap murid yang akan dihukum hendaklah diberi peluang didengar dan membela diri bagi setiap pertuduhan. Hukuman tidak boleh dilaksanakan tanpa murid itu diberi peluang memberi pembelaan dirinya. Tempoh beliau menjawab pertuduhan hendaklah tidak kurang daripada 14 hari.

5.11 Sesuatu kesalahan disiplin apabila telah dijatuhkan hukuman, murid itu tidak boleh dihukum sekali lagi atas kesalahan yang sama. Contohnya seorang murid telah dihukum rotan oleh guru disiplin atas kesalahan mencuri. Pengetua / Guru Besar tidak boleh pula menggantung atau membuang murid tersebut atas kesalahan yang sama.

6. Keperluan menghubungi Pejabat Pendidikan Daerah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan Dalam Setiap Kes Gantung dan Buang Sekolah.

6.1 Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Bil. 4 Tahun 1991 bertarikh 19.5.1991, menegaskah supaya Pengetua / Guru Besar atau Penolong Kanan dikehendaki dengan serta-merta melapor segala kejadian yang tidak diingini seperti perlanggaran disiplin pelajar yang berat. Kes gantung dan buang sekolah sering menjadi berita dalam surat khabar. Oleh itu selepas pihak-pihak berkenaan dihubungi dengan telefon, laporan bertulis hendaklah menyusul kemudian dengan segera.

7. Contoh -contoh surat tindakan tatatertib dan carta aliran prosedur tatatertib dengan hukuman berat :

Untuk dijadikan panduan yang lebih jelas, dan supaya tidak berlaku kesilapan-kesilapan teknikal semasa mengambil tindakan disiplin gantung dan buang sekolah dokumen-dokumen berikut perlu disertakan dan diteliti :

7.1 Lampiran A : Ordinan Pelajaran 1957,Peraturan-Peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959.

7.2 Lampiran B : Contoh surat pertuduhan gantung sekolah sebagai hukuman tatatertib.

7.3 Lampiran C : Contoh surat keputusan gantung sekolah sebagai hukuman tatatertib.

7.4 Lampiran D :Contoh surat gantung sekolah utk tujuan siasatan hingga tindakan disiplin selesai.

7.5 Lampiran E : Contoh surat pertuduhan dengan tujuan buang sekolah sebagai hukuman.

7.6 Lampiran F : Contoh surat keputusan tindakan tatatertib buang sekolah mengikut peraturan 8

7.7 Lampiran G : Carta aliran prosedur tindakan gantung sekolah sebagai hukuman.

7.8 Lampiran H : Carta aliran prosedur tindakan disiplin gantung pelajar utk tujuan buang sekolah.

7.9 Lampiran I : Carta aliran prosedur tindakan disiplin buang sekolah.

7.10 Lampiran J : Contoh Surat Akuan Terima.

8. Penutup

Adalah diharapkan Pengetua dan Guru Besar selepas ini akan dapat menguruskan tindakan disiplin gantung dan buang sekolah dengan lebih kemas dan teratur.