Saturday, January 8, 2011

Sejauh Mana Langkah Ini

Masyarakat memerlukan guru supaya dapat meningkatkan taraf hidup dan mencapai kemajuan supaya menjadi masyarakat yang makmur dan bertamaddun. Kemajuan dan kemakmuran negara bergantung kepada kualiti guru yang menjadi tempat masyarakat menyerah tanggungjawab mendidik anak-anak mereka. Guru tidak mampu memikul beban ini sekiranya mereka tidak mempunyai ilmu, kemahiran dan pengawalan emosi yang sempurna. Menyediakan guru yang berkompetensi adalah bermaksud meninggikan kualiti pengajaran. Manakala meninggikan kualiti pengajaran adalah bermaksud meningkatkan pencapaian sekolah. Peningkatan prestasi sekolah akan menguatkan generasi masa hadapan yang akan menentukan maju mundurnya sesebuah negara.

Sarjana pendidikan mengatakan bahawa kebanyakan masalah pendidikan adalah berpunca daripada kekurangan guru yang mahir. Guru yang mahir adalah roh kepada sukatan pelajaran. Merekalah yang berhubung langsung dengan murid. Akhlak, akidah, kemahiran dan kemampuan mereka menentukan kejayaan proses pendidikan.

Terdapat berbagai-bagai aspek yang menetukan kejayaan seseorang guru di dalam profesionnya. Menyediakan guru yang berkompetensi adalah aspek terbesar di dalam menentukan kejayaan ini. Selain daripada itu, penyediaan infrastruktur sekolah yang mencukupi juga menjadi faktor yang menetukan kejayaan pendidikan di negara ini. Guru yang berkemahiran dan kreatif sedikit-sebanyak dapat menampung kekurangan infrastruktur dengan menyediakan sumber alternatif dan gantian untuk menjayakan proses pengajaran.

Sekolah juga haruslah memainkan peranan untuk menyediakan murid yang mampu berfikir untuk membangunkan masyarakat dan negara. Masyarakat juga memerlukan guru yang mempunyai rasa tanggungjawab yang dapat membina negara menjadi negara yang maju, guru yang menyayangi murid dan disayangi oleh mereka. Guru juga haruslah dapat menyelami dan memahami kehendak emosi dan pemikiran mereka supaya mampu untuk membina suasana mesra dan harmoni di dalam dan di luar bilik darjah.

Saya cuba menyenaraikan sifat-sifat yang perlu ada pada seseorang guru.

1. Mengetahui keperluan murid dan falsafah masyarakat.
Tugas guru bukanlah mengajar sukatan pelajaran di dalam kelas semata-mata. Sebelum guru memasuki bilik darjah, guru sepatutnya sedar dan mengerti keperluan dan falsafah masyarakat. Kemudian, sebelum guru dapat memulakan sessi pengajarannya, seharusnya dia mengenali murid-muridnya, sedar akan kepelbagaian sosiao-ekonomi, hubungan kekeluargaan dan kecenderungan murid-muridnya. Untuk memcapai hasrat ini, seseorang guru haruslah memahami sejarah negara ini, bagaimana negara ini dibina serta visi dan misi negara menuju negara yang bersih, aman dan makmur. Guru seharusnya juga memahami perkembangan kanak-kanak dari segi fisiologi dan emosi serta kaitan di antara kedua-duanya. Falsafah negara adalah berdasarkan kepada nasionalisme demokrat. Justeru, guru haruslah menanam di pemikiran murid roh nasionalisme dan juga prinsip demokrasi. Misalnya, dari segi pemilihan ketua kelas serta ahli-ahli jawatankuasa seharusnya dipilih berdasarkan suara ramai.

No comments:

Post a Comment