Thursday, March 31, 2011

Kompetensi

Kompetensi ialah menguasai prinsip, langkah asas di dalam perhubungan kemanusiaan. Caranya ialah dengan menggunakan kata dan tingkahlaku untuk mencapai hasrat perhubungan seperti melakukan syarahan, mengemukakan soalan, melakukan aktiviti pengajaran berkesan, menggunakan peneguhan positif, memberi galakan kepada murid, mengeluarkan arahan, tidak menimbulkan konflik dengan rakan sekerja dan juga murid. Semua ini dapat dilihat sepanjang kerjaya seorang guru.

Kompetensi terdiri daripada tiga komponen asas iaitu:

1. Komponen pengetahuan: Komponen ini terdiri daripada penguasaan fakta, konsep, prinsip, keputusan, kaedah yang berkait dengan sesuatu bidang pengetahuan. Penguasaan komponen pengetahuan ini merupakan pembentukan asas kepada kompetensi dari sudut teori dan amali. Guru yang mempunyai kompetensi pengetahuan asas akan menjadikan seseorang guru itu pakar di dalam bidang berkenaan ketika mengamalkan profesionnya. Pengetahuan yang mendalam di dalam bidang berkenaan akan memudahkan guru membuat perancangan menurut fakta, konsep dan prinsip ilmu yang betul ketika menjalankan proses pembelajaran dan pengajaran di dalam bilik darjah.

Sebagai guru bahasa Arab, seseorang harus menguasai segala ilmu yang berkaitan dengan bahasa. Beliau harus mengetahui aspek-aspek bahasa yang meliputi aspek kemahiran berbahasa, pengetahun tentang tatabahasa, tentang retorika bahasa, tentang sastera yang meliputi prosa dan puisi dengan berbagai-bagai genrenya. Bahkan di dalam peringkat yang lebih tinggi, seseorang guru haruslah tahu falsafah bahasa, konstrastif di antara bahasa ibunda murid dengan bahasa Arab dari segenap sudut dan penjuru.

Keluar daripada konsep tradisional pengajaran bahasa yang mementingkan aspek nahu dan balaghah semata-mata, seseorang guru perlu memahami konsep bahasa itu sendiri.

Seperti yang disebutkan oleh Rushdi Ahmad Ta'imah (2009:25), konsep bahasa adalah seperti berikut:

Pertama: Bahasa merupakan realiti manusia. Setiap manusia memerlukan bahasa untuk berhubung. Justeru, semua manusia dibekalkan dengan kemampuan berbahasa kecuali mereka yang mengalami kelainan anggota.

Kedua: Kemampuan berbahasa individu adalah berbeza. Perbezaan ini adalah lebih ketara sekiranya seseorang murid mempelajari bahasa selain bahasa ibundanya.

Ketiga: Bahasa adalah bunyi. Daripada konsep ini, di dalam bahasa terdapat penutur dan pendengar. Justeru, pengajaran bahasa tidak boleh hanya tertumpu kepada aktiviti penulisan semata-mata seperti mengarahkan murid menyalin latihan yang terdapat di dalam buku teks semata-mata atau latihan yang diberikan kepada murid daripada papan tulis atau kertas salinan fotostat.

Keempat: Bahasa adalah simbol. Melalui konsep ini, pengajaran bahasa haruslah diajar bermula daripada objek yang konkrit kepada objek abstrak. Kata kerja yang lazim yang melibatkan anggota yang mudah dilakoni kepada kata kerja yang melibatkan hati dan perasaan.

Kelima: Bahasa adalah kesepakatan. Apabila sekelompok manusia sepakat untuk menerima sesuatu konsep tentang sesuatu kata, maka konsep itu boleh diterima sebagai bahasa walaupun dari pandangan orang lain adalah tidak sesuai. Misalnya, Arab telah sepakat bahawa tidak terdapat huruf nga, cha, dan ga di dalam bahasa mereka, kesepakatan ini harus diterima ketika mempelajari bahasa Arab. Proses memasukkan huruf-huruf atau konsonan-konsonan yang tidak terdapat di dalam bahasa Arab akan menyebabkan dualisme berlaku.

Keenam: Bahasa adalah sistem. Sistem bahasa Arab yang membenarkan urutan tipologi VSO (verb-subject-object) dan SVO haruslah diterangkan kepada murid dengan membandingkan dengan susunan bahasa Melayu SVO dan kaitan yang terjadi di antara VS dan SV ketika proses pembentukan ayat di dalam bahasa Arab.

Ketujuh: Bahasa adalah dinamik. Bahasa dari segi pembentukan kata, pembentukan istilah, retorik dan pembentukan makna berubah dari masa ke masa. Tidaklah pelik sekiranya istilah yang digunakan oleh bahasa Arab kini tidak sama dengan bahasa Arab satu ketika dahulu. Bukanlah bermakna bahasa Arab yang digunakan kini tidak fushah, tetapi standarnya telah berubah selepas berlakunya pertembungan bahasa Arab dengan bahasa-bahasa dunia yang lain.

Kelapan: Perspektif manusia terhadap bahasa. Dahulu bahasa dianggap satu standard di mana semua penutur bahasa berkenaan perlu mengikut sistem yang dituturi. Namun, bahasa ketika ini dilihat bagaimana bahasa itu dituturi. Bagaimana sebutan bahasa itu berubah mengikut iklim, persekitaran dan pekerjaan manusia.

Pada zaman dahulu, bahasa Arab dianggap sebagai lingua-franka bilamana bahasa ini dituturi di Semenanjung Tanah Arab, Selatan Eropah, Iran dan Asia Tengah. Dengan banyaknya karya di dalam bahasa Arab termasuk buku, syair dan prosa, bahasa Arab dianggap bahasa muzikal, bahasa utama, bahasa suci kerana terdapatnya al-Quran yang menjadi sumber perundangan Islam. Bahasa dianggap suci sekiranya melahirkan nasihat-nasihat yang berguna, hukum-hukum yang menyusun hidup manusia supaya aman. Sekiranya bahasa Arab digunakan sebagai alat untuk memaki hamun, alat untuk bertengkar dan bergaduh, kudus lagikah bahasa Arab itu?

Ciri-ciri bahasa Arab

Aku dah mengatuk. Nak tidur.. esok aku sambung ...

No comments:

Post a Comment